Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

Aquesta comunicació a l'Ajuntament serveis per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

No es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un procediment d'inspecció o comprovació i control, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats.

Tampoc es pot transmetre l'activitat quan es trobi subjecte a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma.

Pel canvi de titularitat d'activitats subjectes a la "de l'annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica", aquest canvi de titularitat es resolt mitjançant el tràmit específic de Declaració Responsable d'Obertura.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
Tant el transmitent com el nou titular.
Requeriments
1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.

2. Si el canvi de titularitat fa referència a una activitat que manipula, transforma, envasa, emmagatzema o serveix aliments per a la seva venda o entrega al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, caldrà complimentar la pertinent Declaració responsable en matèria de salut alimentària, per part del nou titular.

3. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit en règim d'autoliquidació davant l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona . 
Procediments
Una vegada presentada la comunicació de canvi de titularitat d'una activitat a l'ajuntament, ja es pot exercir la mateixa sota la responsabilitat del nou titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part d'altres administracions diferents a la municipal.

El nou titular ha d'acreditar i disposar en el moment de la inspecció municipal de la documentació tècnica i administrativa necessària conforme compleix amb la normativa.
Temps mitjà de resolució
No n'hi ha. Les comunicacions de canvis de titularitat són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament.
Observacions
ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS:

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Imprès de comunicació de canvi de titularitat de l'activitat.
- Certificat del tècnic competent responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
- Declaració en matèria de salut, si s'escau.
- Justificant de pagament de la Taxa.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :