Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la "Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)" i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
Requisits previs:
1. Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits:
    * Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes 
       sense un ús específic.

2. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

3. Obtenció de l'informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en els annexos 1 ó 2 de la Llei 3/2010.

4. Disposar d'una certificació lliurada per tècnic competents que, si escau, ha de ser el director o directora de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits ambientals.

5. Disposar de les certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos en què l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració o pels tècnics municipals.

6. Disposar de la declaració d'impacte ambiental o d'informe d'impacte ambiental, en el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.

7. Obtenció de la corresponent autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

8. Obtenció de l'informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d'activitats ramaderes.

9. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

10. Disposar de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.

11. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit en règim d'autoliquidació davant l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Temps mitjà de resolució
No hi ha resolució. Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.
Observacions
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicació prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia per no adequar-se a la legalitat.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Comunicació prèvia ambiental municipal.
- Projecte bàsic i/o memòria ambiental.
- Certificació general tècnica acreditativa de l'activitat i les seves instal·lacions.
- Certificacions ambientals específiques, si s'escau.
- Declaració d'impacte ambiental o informe d'impacte ambiental, si s'escau.
- Declaració en matèria de sanitat, si s'escau.
- Certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis, si s'escau.
- Pla de dejeccions ramaderes, si s'escau.
- Justificant de pagament de la Taxa.
- Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública, si s'escau.

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :