Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

En qualsevol moment.

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús, directament o indirecta,  a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l'administració.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es consdiera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d'un any. 

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
- Els titulars de la llicència hauran de ser els propietaris de l'habitatge, tant si són persones físiques com jurídiques. En el cas que sobre la propietat s'hagi constituit un dret real (usdefruit) i sempre que en l'escriptura de constitució no s'esmenti el contrari, el titular de la llicència serà la persona que té la nua propietat. Pot fer la sol·licitud un representant degudament autoritzat, en el seu nom.
Requeriments
* L'habitatge ha de disposar de cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència 
  energètica.
* L'habitatge no pot ser ocupat amb més places de les indicades a la cèdula.
* Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris
  necessaris per la seva ocupació immediata.
* Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de  
  contacte, propi o d'una tercera persona, que pugui atendre de manera
  immediata comunicacions i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús
  turístic.
* Cal disposar d'un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
* L'habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de
  reclamació.
* Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l'interior de l'habitatge, el número d'HUTB atorgat per la Generalitat de Catalunya.
* La destinació d'un habitatge a l'ús turístic no és possible si està prohibit per l'ordenació d'usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
Procediments
1. Ompliu i signeu el full de comunicació.
2. Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació indicada, a l'Oficina  
    d'Atenció Ciutadana.
3. Caldrà comunicar obligatòriament a l'Ajuntament qualsevol variació en les
    dades que indiqueu a la sol·licitud.
4. Caldrà que registreu les persones usuàries allotjades i remeteu a la Direcció
    General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l'estada de
    les persones que s'hi allotgin, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana
    aplicable a tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les
    persones.
    

Temps mitjà de resolució
Un cop comunicat l'inici de l'activitat, aquesta pot exercir-se sota l'exclusiva responsabilitat de la persona declarant.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Imprès de comunicació prèvia d'obertura d'habitatges d'ús turístic.
- Justificant de pagament de la Taxa.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :