Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

TRÀMIT MUNICIPAL

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 5

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual actua.
Requeriments
En el moment de presentar la sol·licitud s'ha d'haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, mitjançant règim d'autoliquidació a efectuar davant les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Temps mitjà de resolució
El termini per resoldre la petició d'informe urbanístic és d'un mes. En els supòsits en què aquest s'ha d'emetre en la comunicació prèvia, el termini és de 20 dies.
Silenci administratiu

Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic.

Observacions
La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l'activitat, el termini de caducitat de l'informe, que serà d'un mínim de 6 mesos i un màxim de 2 anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

1. Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat que s'adjunta en la fitxa d'aquest
    tràmit.
2. Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació 
    indubtable de la finca.
3. Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa
    i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats 
    d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat
    respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals.
4. En els casos d'activitats subjectes a la legislació d'accidents greus o que tenen
    algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o
    molt tòxiques incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat
    amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud
    ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la
    Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, enrelació a l'anàlisi quantitatiu
    del risc, d'acord amb les instruccions dictades per l'Agència Catalana de Segu-
    retat Industrial.
5. En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els
    poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corres-
    ponents comunicacions i/o notificacions.

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :