Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Informe previ en matèria d'incendis.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

TRÀMIT MUNICIPAL

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual actua.
Temps mitjà de resolució
El termini per reseldre la petició d'informe per part de l'òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins qie s'emet l'informe.
Silenci administratiu

En el cas que, un cop transcorregut el termini no s'hagi emès l'informe, s'entén que l'informe és favorable.

Positiu

Observacions
L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual
emetrà l'informe en un termini de dos mesos i el farà arribar a l'Ajuntament que, 
alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

* En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control  
   preventiu en matèria d'incendis.

* En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canvïi de titularitat i ja
   disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

1. Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat.
2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior 
    de la Generalitat de Catalunya).
3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari 
    SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya).
4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació 
    tècnica aplicable en matèria d'incendis.
5. En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els
    poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les
    corresponents comunicacions i/o notificacions.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/04/2020


Segueix-nos a :