Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Llicència ambiental per a activitats (annex II de la LPCAA)

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquelles persones (físiques o jurídiques) que es disposin a exercir una activitat comercial o industrial, classificada a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, han de sol·licitar una llicència ambiental a l'Ajuntament.

Entre les activitat subjectes a la llicència ambiental destaquen:

* Venda al detall de carburants.
* Laboratoris d'anàlisi i recerca de més de 75 m2 (excloent-ne despatxos,
   magatzems i altres àrees auxiliars).
* Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris de més de 100 llits
   d'hospitalització o ingrés.
* Centres d'assistència primària i hospitals de dia de més de 750 m2.
* Forns crematoris en hospitals i cementiris.
* Establiments hotelers de més de 400 habitacions.
* Bugaderies industrials.
* Instal·lacions de neteja en sec de més de 500 m2.
* Instal·lacions i activitats de neteja de vehicles.
* Instal·lacions de radiocomunicació en demarcació urbana.
* I les relacionades a l'annex II de la LPCAA.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment o el seu representant legal.
Requeriments
Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'ajuntament per:
a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'activitat prevista amb el planejament urbanístic.

Quan per a la implantació de l'activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d'obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental i després demanar la d'obres.

Abans de presentar de la sol·licitud de llicència ambiental davant l'ajuntament, s'haurà de liquidar l'import de la Taxa corresponent, mitjançant el sistema d'autoliquidació a efectuar davant les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

1. Sol·licitud de llicència ambiental d'acord amb el model normalitzat.
2. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent.
Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència
ambiental, el projecte haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació
següent:
* Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
* Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
* Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
* Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
* En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o
categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.
3. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi questa activitat com a potencialment contaminant del sòl.
4. Estudi d'impacte ambiental o documental ambiental segons si l'activitat s'ha de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental ordinària o simplificada.
5. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
6. Amb caràcter voluntari, s'ha d'indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de la seva aplicació.
7. Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.
8. En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació.
9. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.
10. En cas d'actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s'actua.
11. Declració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.
12. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel R.D. Llei 191/2011 (aquesta es presentarà quan s'iniciï l'activitat).
13. Justificant de pagament de la Taxa.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :