Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

TRÀMIT MUNICIPAL

Estan sotmeses al règim de llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
2. Discoteques.
3. Sales de ball.
4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
5. Sales de festes amb espectacle.
6. Discoteques de joventut.
7. Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
a) Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
b) Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

També està subjecte a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica que vol obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requeriments
Opcionalment, l'intressat pot adreçar-se a l'ajuntament per:
a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formuylaris a complimentar.
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'establiment amb el planejament urbanístic.

Si l'activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental. En aquest cas, l'interessat adreçarà la consulta a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.
En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l'activitat projectada a avaluació d'impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d'impacte ambiental.

Quan al local on es pretén realitzar l'activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d'establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d'obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d'establiments oberts al públic, i després demanar la d'obres.

Abans de presentar la sol·licitud de Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries davant l'ajuntament, s'haurà de satisfer l'import de la Taxa corresponent mitjançant règim d'autoliquidació a efectuar davant les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Temps mitjà de resolució
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

1. Sol·licitud de llicència municipal.
2. Projecte bàsic, signat per tècnic competent. Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte hauràde contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:
- Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti identificar la finca.
- Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
- Necesitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
3. Memòria de seguretat i pla d'autoprotecció, si calen, d'acord amb el que disposa el Decret 82/2010, que s'hauran de presentar en el termini de 6 mesos des de l'inici de l'activitat a través del Registre electrònic d'autoprotecció Hermes.
4. Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental.
5. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.
6. Estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminacióacústica o aquella que la substitueixi. També haurà d'acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per mininitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.
7. Memòria del dispositiu d'assistència sanitària d'acord amb l que estableixi la normativa reguladora.
8. Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'asistència sanitària que preveu l'Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 1172009, de 6 de juliol.
9. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d'estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.
10. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l'habilitació professional de la persona designada.
11. La sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.
12. Abans de l'obertura de l'establiment, la persona titular de l'establiment ha d'acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 1112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d'anar acompanyada del rebut vigent.
13. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 02/05/2018


Segueix-nos a :