Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació had e formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

D'activitat sotmesa a llicència ambiental:
La modificació no substancial amb efectes, s'ha de comunicar a l'ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l'òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d'un mes.
La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

D'activitat sotmesa a comunicació prèvia ambiental:
La modificació d'una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l'ajuntament, quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.
En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

Preu:

El previst a l'Ordenança fsical núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requeriments

En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l'article 21 del decret 136/2009, d'1 de setembre.

Abans de presentar davant l'ajuntament la comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient, s'haurà de liquidar l'import corresponent de la Taxa mitjançant el règim d'autoliquidació a efectuar davant les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Temps mitjà de resolució
Dins el mes següent a la data de comunicació, l'ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d'una modificació no substancial o substancial.
Observacions
Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l'article 59 d'aquesta Llei i se subjectaran al règim d'intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Imprès de Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat.
- Informe favorable del Departament d'Agricultura, en cas d'activitats ramaderes.
- Justificant de pagament de la Taxa.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :