Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Per a empreses i professionals/Finestreta Única Empresarial (FUE) > Detall
Administració Oberta

FUE. Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l'establiment o dur a terme l'activitat i prèviament al seu inici.

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar en funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest tràmit els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten a llicència.

També està subjecta a comunicació prèvia d'espectacles la modificació no substancial d'un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s'hagi legalitzat mitjançant comunicació.

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica que vol posar en funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o el seu representant legal. En aquest cas s'had e declarar la representació amb la qual s'actua.
Requeriments
1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

2. Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres o bé, si és el cas, disposar de l'informe urbanístic segons procedeixi.

4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5. Disposar de la declaració d'impacte ambiental favorable, o de la resposta de l'Administració en el sentit que no hi ha necessitat d'avaluació d'impacte ambiental, en el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.

6. Abans de presentar davant l'ajuntament la comunicació prèvia d'establiments ficos oberts al públic, s'haurà de liquidar l'import de la Taxa corresponent, mitjançant el sistema d'autoliquidació a les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Temps mitjà de resolució
Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada.
Observacions
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia. 

La memòria de l'activitat ha d'estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Imprès de Comunicació prèvia municipal d'establiments ficos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.
- La documentació descrita en l'apartat "requeriments", si s'escau.
- Justificant de pagament de la Taxa.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :