Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l'ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

- Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.

- Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

- Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'Ordenança d'intervenció municipal.

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica que vol dur a terme l'espectacle públic o activitat recreativa extraordinaris o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requeriments
1. Sol·licitar prèviament o simultàniament l'autorització d'utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.

2. Presentar el pla d'autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció (Hermes), si cal, d'acord el que disposa el Decret 82/2010, i haver-lo implantat abans de l'inici de l'activitat, en els casos següents:

- Que l'activitat es trobi inclosa a l'annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes.

- Que l'activitat es realitzi en un centre, establiment, instal·lació o dependència que disposi d'autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.
Observacions
Caldrà que l'ajuntament emeti o sol·liciti, segons si és o no competent, informe de conformitat, de l'activitat proposada en matèria de seguretat ciutadana i trànsit, si l'activitat afecta en aquests àmbits.

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.

La memòria de l'activitat ha d'estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Imprès de comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.
- Memòria descriptiva del tipus d'espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.
- Informe de la Generalitat en matèria de seguretat i prevenció d'incendis.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :