Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

FUE. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Modificació no substancial dels establiments i de les seves instal·lacions: Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l'edificació.
En cas que, segons el que disposa l'esmentat Codi tècnic, la modificació sigui substancial (gran rehabilitació), caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.

Modificació no substancial d'espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: La persona organitzadora o titular de l'establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l'ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.
En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l'establiment, per tal d'incloure-hi nous espectacles o activitats recreatives, estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

Preu:

El previst a l'Ordenança fiscal núm. 2

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requeriments
1. Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

2. Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan la modificació afecti a activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'actvitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal, sempre que la modificació no substancial comporti afectació en aquest àmbit.

3. Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres, segons procedeixi.

4. Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5. Abans de presentar la comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment, s'ha de liquidar l'import de la taxa corresponent mitjançant règim d'autoliquidació davant l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Observacions
Si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la qual es vol modificar la llicència està sotmès, per l'Ordenança d'espectacles o per la resta de normes d'aplicació, a requeriments addicionals als exigits inicialment, per tal d'incloure-hi el nou espectacle caldrà tramitar una nova llicència.

Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, o canvi o desplaçament, estan sotmeses a l'obtenció d'una nova llicència o autorització quan siguin substancials, segons el que disposa el Codi tècnic de l'edificació.

Caldrà presentar el pla d'autoprotecció, si cal, d'acord el que disposa el Decret 82/2010, en el termini màxim de 6 mesos des de l'inici de l'activitat a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció Hermes.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Imprès de Comunicació prèvia de modificacio no substancial d'una activitat.
- Documents establerts al detall en l'apartat "requeriments", si s'escau.
- Justificació de pagament de la Taxa.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 06/02/2019


Segueix-nos a :