Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Detall
Administració Oberta

Transmissió de les autoritzacions dels llocs de venda dels mercats de venda no sedentària

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Sempre

TRÀMIT MUNICIPAL

D'acord a la Llei 18/2018, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, les autoritzacions de venda són transmissibles en els següents supòsits:
1) Cessament voluntari de l'activitat professional de venda o prestació de serveis de manera no sedentària, en tots els mercats, inclosa la jubilació, d'acord amb els terminis i condiocnions establerts per reglament.
2) Situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant
3) Cessió en favor d'un familiar de fins a segon grau
4) Mort del titular, en els termes i amb les limitacions que les ordenances municipals estableixin

En el cas d'un cessament voluntari, cal que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmetent no podrà optar a cap altra autorització en el mateix mercat fins al cap de 5 anys.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
En els supòsits 1er i 2on (veure descripció) establerts per la llei, les ofertes de transmissió han de ser presentades a l'ajuntament indicant les dades de la parada i l'import sol·licitat per a la transmissió. 
L'Ajuntament ha de traslladar aquestes ofertes, de manera prioritària, als marxants que. tot i complir els requisits per accedir a places similars als mercats del municipi, hagin quedat exclosos per raó de puntuació en el darrer concurs de concurrència competitiva. Si hi ha diversos interessats, s'ha d'adjudicar per sorteig.
Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça ofertra, l'ajuntament convocarà una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i l'import sol·licitat per a la transmissió. Si hi ha diversos interessats, s'adjudicarà per sorteig.
Procediments
SOL.LICITUD DE TRANSMISSIÓ:

Presentar una sol·licitud, exposant el motiu de la transmissió i acreditant-ho si es correspon. En la sol·licitud cal fer constar:
- El codi d'ubicació de la parada
- Metres lineals
- Article de venda
- Import sol·licitat

TRANSMISSIONS ENTRE FAMILIARS:

En cas de transmissió entre familiars, NO cal presentar la sol·licitud anterior. 
Cal presentar: 

- Sol·licitud de transmissió entre familiars, indicant i acreditant el grau de parentiu entre el cedent i l'adquirent
- Fotografia de la parada
- Declaració responsable 
- Còpia del DNI
- Fotografia  del titular 
- Assegurança de resonsablilitat civil (rebut i pòlissa).
- Dades bancàries del nou titular (en cas de voler domiciliar el rebut)
Temps mitjà de resolució
1 mes
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58
Servei de Mercats
Edifici de L'Enològica - C. Amàlia Soler núm. 29
Tel. 938171169 /938920358
mercats@vilafranca.org

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/10/2018


Segueix-nos a :