Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Sol.licitud d'ajut i subvencions a entitats privades de l'àmbit de l'atenció social a les persones

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Termini de la sol·licitud

24 d'octubre 2018

TRÀMIT MUNICIPAL

Convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions (mitjançant convenis) a les entitats privades que programin i executin activitats en l’àmbit de l’atenció social a les persones (infància, famílies, gent gran, persones amb discapacitat) així com propostes de programes que tinguin en compte el treball comunitari en aquests camps, durant l’any 2018. 

Es vol posar l’accent en aquelles activitats que promoguin la millora de les capacitats socioeducatives i d’integració social en general.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
Entitats locals o amb seu local inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, que donin compliment a les normatives vigents i que justifiquin les quantitats subvencionades i l’activitat, que justifiquin trobar-se al corrent del compliment de els obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i que donin compliment a la normativa vigent. 
També hauran de complir les Bases reguladores aprovades pel Ple municipal en data 20 de juny de 2006 i publicades en el BPO núm.237 de 4 d’octubre de 2006 i en el DOGC de data 23 d’octubre de 2006. 

BASES CONVOCATÒRIA:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2006&10/062379999.pdf&62
Procediments
A banda dels criteris generals per a la concessió de subvencions, establerts a l’art.7 de les bases reguladores, es ponderaran els criteris de prioritat següents, de major a menor puntuació (puntuació màxima de cada tram 5 punts):

.La garantia de realització
.L’ interès social de la programació global de l’entitat.
.El grau de vinculació de la programació amb programes i projectes dels Serveis Socials Bàsics.
.Nombre de persones participants a l’activitat o activitats.
.Nombre d’hores anuals de les activitats.
.Que promoguin la integració de col•lectius en situació de risc i/o vulnerabilitat.
.Que siguin propostes que tinguin en compte la prevenció i la promoció d’hàbits saludables.
.Que estiguin obertes a la població a què van dirigides.
.Que siguin gratuïtes.
.Que siguin innovadores.
.El dèficit d’activitats anàlogues. 

Es considera que no poden ser objectes d’ajuts les propostes que ja gaudeixin d’ajut per part d’altres serveis del mateix ajuntament i les despeses d’inversió.
Silenci administratiu

Les sol.licituds es presentaran a l'OAC, Oficina d'Aenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès mitjançant una sol.licitud genèrica que acompanyarà el formulari específic de sol.licitud de subvenció i, que es troba en aquest tràmit.

No s'acceptarà cap sol.licitud fora d'aquest termini .

Finalizat el termini de presentació de sol.licituds, aquestes seran examinades i valorades tecnicament, comprovant que reuneixen els requisits establerts.

La resolució definitiva del conjunt de subvencions otorgades es comunicarà a totes les entitats sol.licitans.

Negatiu

Observacions
Presentació de les sol.licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància genèrica i documentació annexa)
Impresos del tràmit

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 03/10/2018


Segueix-nos a :