Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Bases per al concurs públic d'ajuts a les entitats animalistes de Vilafranca. 2018

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Del 15 d'octubre al 14 de novembre

Termini de la sol·licitud

30 dies naturals a partir del 15 d'octubre

TRÀMIT MUNICIPAL

És objecte d’aquestes bases regular el concurs públic anual de concessió d’ajuts i subvencions a les entitats privades sense ànim de lucre, que portin a terme activitats destinades a treballar per la millora i el benestar dels animals de companyia, a promoure’n la tinença responsable i disminuir el nombre d’abandonaments. 
Rebran ajut econòmic les entitats que presentin les 3 propostes més ben valorades pel jurat. 

La quantitat total concedida en concepte d’ajuts i subvencions no podrà excedir globalment de 4.000¤ 

L’entitat receptora de la subvenció resta obligada al compliment de l’obligació de justificar el doble de la quantitat percebuda en concepte de subvenció. 

El pagament a les entitats beneficiàries es farà efectiu en dos parts:
• El 50% inicial de l’import total concedit, a l’aprovació de la concessió, un cop verificat que l’entitat o associació està al corrent en el compliment de les seves obligacions econòmiques vers l’administració municipal, i/o al corrent de les obligacions fiscals i de la seguretat social.

• El 50% restant, a la finalització del projecte, una vegada l’entitat hagi justificat correctament l’aplicació del 100% de la subvenció i sol•liciti expressament el seu cobrament. 

• Les entitats que siguin beneficiàries d'aquest ajut, disposaran d'un any, a partir de la data de cobrament del 50% inicial de l'import, per al desenvolupament del projecte objecte de la subvenció.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- Les entitats sense ànim de lucre implantades a Vilafranca del Penedès, inscrites al Registre Municipal d'Entitats, que portin a terme activitats en l'àmbit de la protecció dels animals de companyia.
Requeriments
Amb caràcter general s’estableixen com a objecte de la subvenció la realització d’aquells projectes, serveis i activitats que fomentin alguna/es de les quatre línies estratègiques del Pla Municipal d’atenció als animals de companyia i de tinença responsable

• Millorar les condicions de vida dels animals de companyia que viuen a la ciutat.
• Disminuir el nombre d’animals abandonats.
• Augmentar els coneixements dels propietaris sobre tinença responsable d’animals de companyia.
• Harmonitzar la convivència entre les persones propietàries d’animals i la resta de ciutadania. 

No seran objecte d’ajut:
• Les propostes que ja gaudeixin d’ajut per part d’altres serveis del mateix ajuntament o les entitats que disposin d’un conveni econòmic específic pel període de vigència del conveni amb el Servei Municipal de Salut.
• Les despeses d’inversió.
• Les despeses de càtering i d’altres assimilables.
• Les despeses de manteniment i conservació d’instal•lacions, així com les despeses de subministraments bàsics. 
Procediments
Les sol•licituds es presentaran a l’OAC, Oficina d’Informació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès mitjançant el formulari específic de sol•licitud de subvenció que es troba en aquest tràmit.

No s’acceptarà cap sol•licitud fora d’aquest termini.

Finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, el jurat valorarà les propostes presentades comprovant que reuneixen els requisits establerts en aquestes bases i s’efectuarà una proposta tècnica per a la concessió d’un màxim de 3 ajuts tenint en compte els criteris de valoració. 

La concessió definitiva del conjunt de subvencions atorgades es comunicarà a totes les entitats sol•licitants.
Temps mitjà de resolució
4 setmanes
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 15/10/2018


Segueix-nos a :