Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2019

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

-Suspensió terminis

TRÀMIT MUNICIPAL

L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Les persones beneficiàries d'aquests ajuts són:
- Joves entre 18 i 35 anys.
- Pensionistes majors de 60 anys.
- Famílies monoparentals
- Persones amb càrregues familiars.
- Persones amb certificat de discapacitat
- Persones en situació d'atur.
- Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.
- Famílies nombroses.
Requeriments
Per obtenir aquesta ajuda la persona interessada ha d’acreditar el compliment dels requisits següents:
- Tenir edat mínima de 18 anys, o trobar-se legalment emancipat.

- - Que les persones signants a la sol·licitud siguin titulars del contracte de lloguer, estiguin empadronades i resideixin efectivament i de forma continuada a Vilafranca del Penedès, durant un mínim de 5 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud o 15 anys discontinus.

- No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d’ús.

- Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que no superin els límits establerts. La persona que ho sol•licita ha de justificar una font d’ingressos de la unitat de convivència derivada d’un salari, d’un treball per compte propi o d’una pensió, que pugui garantir que pugui fer front al lloguer.

- No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 650¤ mensuals

- Destinar l’habitatge arrendat a domicili habitual i permanent de la persona beneficiària o unitat de convivència, sense transmissió o cessió de l’ús temporal o permanent, total o parcial, en el període que es determinarà en l’acord de convocatòria.

- No tenir relació de parentiu amb el propietari de l’habitatge fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat inclosos.

- En el cas dels joves, que els pares de les persones sol•licitants no siguin propietaris de dos o més habitatges, llevat que s’acrediti la impossibilitat real d’ocupació de tots els habitatges que no siguin l’habitual.

- Els ingressos econòmics per tots els conceptes no podran superar els límits mensuals següents:
- En el cas de pensionistes i persones discapacitades:
- 1.000¤, si viuen sols
- 1.300¤, si són dos membres a la llar
- 2.000¤, si són tres o més membres a la llar
- En el cas de joves:
- 1.200¤, si viuen sols
- 2.000¤, si ho demanen de forma conjunta
- En el cas de famílies monoparentals o nombroses:
- 1.400¤, en el supòsit de tenir un fill a càrrec
- 1.700¤, en el supòsit de tenir dos fills a càrrec
- 2.000¤, en el supòsit de tenir tres fills o més a càrrec
S’inclou en aquests imports les pensions d’aliment o viduïtat
- En el cas de persones amb càrregues que visquin soles:
- 1.200¤, una vegada deduïda la pensió familiar a favor dels fills i cònjuge o parella, sempre que la pensió hagi estat reconeguda judicialment i es pagui efectivament.
- En el cas de persones en situació d’atur:
- 1.200¤, si viuen sols
- 2.000¤, si són dos o més membres a la llar
- En el cas de persones provinents de desnonaments:
- 1.200¤, si viuen sols
- 2.000¤, si són dos o més membres a la llar

- Presentar la sol•licitud en el model oficial corresponent, degudament emplenada i acompanyada de la documentació acreditativa pertinent dins el termini fixat per l’Ajuntament.

- No tenir deutes amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social..
Procediments
Presentació de la sol.licitud d'ajuts amb els documents requerits a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Temps mitjà de resolució
Dos mesos
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Observacions
Inadmissió i desistiment

L'incompliment dels requisits no esmenables i del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases reguladores comporta la inadmissió de la sol·licitud.

La no presentació de qualsevol dels documents que preveu la convocatòria, o la falta d'esmena dels requisits esmenables dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació del requeriment corresponent, comporta el desistiment de la sol·licitud.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor ho ha d'acceptar.
Impresos del tràmit

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 11/05/2020


Segueix-nos a :