Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Comunicació de vacances i dies d'absència als mercats no sedentaris

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Comunicació de dies d'absència per part dels titulars d'una autorització als mercats de venda no sedentària.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
Els/les titulars dels llocs de venda han de comunicar els dies d'absència mitjançant una instància a l'Ajuntament de Vilafranca.
En cas d'absències justificades cadlrà entregar també la documentació acreditativa (baixa mèdica, certificat mèdic, etc).
L'ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària, en l'article 21 estableix:

Els titulars podran dis`posar d'un període de fins a un mes en concepte de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l'Ajuntament, llevat de causa justificada.

Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l'activitat per malaltia o vacances, haurà denotificar a l'Ajuntament aquesta cirscumstància i el nom i documentació de la persona que exercirà l'activitat.

S'ha de comunicar a l'Ajuntament amb una antel·lació mínima de dues setmanes el període de vacances de què preveu gaudir.

No es podrà excedir, llevat de causa justificada, més de quatre absències seguides o bé més de 6 absències per semestre.

Es consideren absències justificades, sempre que estiguin degudament acreditades, les següents:

a) 2 dies de mercat en cas de matrimoni
b) 16 dies de mercat en cas de naixement, adopció o acolliment d’un fill/a.
c) El temps necessari en cas de malaltia greu del/de la comerciant.
d) Un dia de mercat en cas de mort o malaltia de parents fins a primer grau de consanguinitat o afinitat
e) Un dia de mercat en cas de mort de parents de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
f) Un dia de mercat en cas de trasllat del domicili habitual
g) El temps indispensable en cas de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal
h) Un dia de mercat en cas d’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que dificulti el desenvolupament normal de l’activitat comercial.

No es podrà excedir el període establert llevat de força major degudament acreditada. En cas de malaltia o naixement d’un fill/a, es podrà acreditar un titular suplent que realitzi l’activitat durant l’absència del/ de la titular.

Qualsevol absència s’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima 24 hores (llevat de força major).


Procediments
Caldrà que la persona interessada entri la instància a l'Ajuntament indicant:
1) Dies d'absència
2) Motiu de l'absència (vacances, baixa mèdica, etc).
3) En cas d'ABSÈNCIA JUSTIFICADA  (d'acord a l'establert a l'ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Vilafranca) caldrà entregar la documentació acreditativa del fet.
Temps mitjà de resolució
2 setmanes
Silenci administratiu

Sempre que es compleixi l'establert a l'ordenança de venda no sedentària.
En cas contrari, s'emetrà una resolució desfavorable.

Positiu

Observacions

En cas positiu, s'emetrà una comunicació d'assabentat.

Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 05/02/2019


Segueix-nos a :