Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

6 mesos

Termini de la sol·licitud

1 any

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit que es produeix quan una persona física o jurídica vol presentar una reclamació patrimonial contra l'ajuntament, d'acord amb el que preveuen les Lleis 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i 40/2015, d'1 d'octubre de 2015, de règim jurídic de les Administracions Públiques, per lesions o danys patits a causa del funcionament dels serveis públics municipals.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
Pot reclamar qualsevol persona física o jurídica. La petició ha de ser individualitzada respecte de la lesió o dany produït en una persona o bé, i s'ha d'acreditar la relació de causalitat del dany amb el funcionament del servei públic, la seva avaluació econòmica si és possible, i el moment en què lal esió efectivament es va produir.
Les sol·licituds, com a mínim, han de contenir:
a) Nom i cognom de la persona interessada i, si s'escau, de la persona que el representi.
b) Identificació del mitjà electrònic o lloc físic en què vol que es practiqui la notificació. Addicionalment, els interessats per a la relació electrònica han d'aportar la seva adreça de correu electrònic i/o telèfon mòbil per tal que l'Administració els avisi de l'enviament o posada a disposició de la notificació.
c) Fets, raons i petició en què es concreti, amb total claretat, la sol·licitud.
d) Lloc i data.
e) Signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà admès en dret.
La sol·licitud s'ha d'acompanyar de totes les al·legacions, els documents o la informació que es considerin convenients; també cal proposar totes les proves que siguin adients amb vista al possible reconeixement d'aquest dret a la indemnització econòmica.
En el cas de persones jurídiques, la reclamació s'ha de presentar per mitjans telemàtics, i la relació entre l'Ajuntament i persones jurídiques privades serà exclusivament de caràcter telemàtic. En el cas de les persones físiques, l'ús de mitjans telemàtics és optatiu.
Procediments

L'Administració obrirà un expedient i, en el cas dels procediments de responsabilitat patrimonial, és preceptiu sol·licitar internament un/s informe/s al/s servei/s el funcionament del qual hagi ocasionat la pressumpta lesió indemnitzable.
En el cas de què hi hagi un contractista o tercera persona, en relació a l'Administració, de conformitat amb la Llei de règim jurídic del sector públic, és necessari en tot cas donar audiència al contractista, a qui s'han de notificar totes les actuacions que es duguin a terme en el procediment, a l'efecte que s'hi personi, exposi el que convingui al seu dret i proposi tots els mitjans de prova que consideri necessaris.

Silenci administratiu

Si un cop transcorreguts sis mesos des que es va iniciar el procediemnt, no s'ha dictat ni s'ha notificat una resolució expressa i, si s'escau, s'ha formalitzat l'acord, es pot entendre que la resolució és contrària a la indemnització de la persona interessada (article 91 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques).
En el supòsit anterior, davant de la manca de resolució per silenci administratiu, la persona interessada té dret a presentar una demanda contenciosa administrativa davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona (article 91 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques), contra la desestimació pressumpta de la reclamació per silenci administratiu.

Negatiu

Observacions
Com a norma general, el dret a reclamar davant de l'Administració prescriu al cap d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte que motivi el dret d'indemnització.

Posa fi a la via administrativa la resolució administrativa dels procediments de responsabilitat patrimonial per acord de la Junta de Govern Local, independentment del tipus de relació, pública o privada, de què derivi (article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques).

També posa fi a la via administrativa la manca de resolució o silenci administratiu (article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques). Com s'ha dit anteriorment, la persona interessada té dret a considerar desestimada la reclamació per silenci administratiu i a presentar una demanda contenciosa administrativa davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona.
Impresos del tràmit

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 15/02/2019


Segueix-nos a :