Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Transmissió de llicència de taxi

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Per traspassar una llicència de taxi cal una autorització de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. La transmissió pot ser a favor d'una persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat.

L'article 8 de l'Ordenança reguladora del servei de taxi de Vilafranca del Penedès, disposa que l'ajuntament només pot denegar la transmissió de la llicència en el termini d'un mes d'ençà de la dta de la sol·licitud, si l'adquirent no compleix les condicions necessàries per a l'atorgament inicial de la llicència. S'enteén que la transmissió de la llicència de taxi és autoritzada en el cas de manca de resposta expressa de l'ajuntament, un cop transcorregut dit termini.

Per tal que es pugui fer efectiva la transmissió de la llicència de taxi, l'adquirent nou ha d'acreditar que compleix tots els requisits per a prestar els serveis de taxi exigits per aquesta Ordenança i que no té pendent de pagament cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de les infraccions tipificades per aquesta Ordenança relacionada amb la prestació de serveis amb llicència objecte de la transmissió.

La persona que ha transmès una llicència de taxi no pot ésser titular d'una altra llicència en el període dels set anys següents.

Preu:

El previst a l'Ordenança Fiscal núm. 8

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona física o jurídica interessada en la transmissió de la llicència de taxi.
Requeriments
- Ser una persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat.
- Acreditar la titularitat d'un vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent.
- Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball, si escau, establertes per la legislació vigent.
- Acreditar, en el cas de les persones físiques, que es poseeix el certificat exigible, si escau, per a conduir el vehicle, d'acord amb el que estableix l'article 15 de l'Ordenança municipal i en tot cas el permís de conducció de la classe BTP.
- Acreditar, en el cas de les persones jurídiques, que els conductors que hi presten els serveis de conducció tenen el certificat de que estableix l'article 15 de l'Ordenança municipal.
- Tenir coberta la responsabilitat civil per danys que es puguin ocasionar en el transcurs del servei, en els termes establerts per la normativa vigent.
- Les persones físiques i jurídiques poden ser titulars de més d'una llicència de taxi, fins a un màxim de 4. Tanmateix, el nombre total de llicències de les persones titulars de més d'una no pot superar mai el 15% del total.
- El vehicle destinat a servei de taxi ha de ser de color negre.
Temps mitjà de resolució
1 mes
Silenci administratiu

Positiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Sol·licitud conjunta de traspàs de llicència de taxi
- DNI de l'antic titular de la llicència
- Permís de circulació vigent de l'anterior titular (trametent)
- ITV vigent del vehicle
- Fitxa tècnica del vehicle
- DNI del nou titular de la llicència
- Permís de circulació vigent del nou titular (adquirent)
- Declaració d'alta censal de l'Agència Tributària de l'adquirent de la llicència
- Pòlissa d'assegurança que cobreixi els riscos determinats per la legislació vigent a nom de l'adquirent
- Informe de vehicle emès per la Direcció General de Tràfic, per tal de certificar la situació administrativa del vehicle a transmetre. Principalment per la comprovació de les càrregues o gravàmens que impedeixin la transmissió del vehicle adscrit a la llicència de taxi que es pretén transmetre.
- Ha de constar ben clar que el vehicle aportat per l'adquirent és un vehicle de servei públic, destinat a taxi.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

Normativa relacionada

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 07/02/2019


Segueix-nos a :