Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Baixa al padró municipal d'habitants

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, estableix la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió té lloc automàticament des del 14 de març de 2020, i el còmput dels termes i terminis es reiniciarà (no torna a començar de nou) en el moment en què perdi vigència la declaració de l’estat d’alarma.

En casos excepcionals en què es poguessin produir perjudicis greus per a les persones, l’Ajuntament pot acordar motivadament mesures que es limitaran a allò estrictament necessari.

Aquestes mesures suspensives no impedeixen que la ciutadania pugui iniciar o continuar realitzat els seus tràmits de manera telemàtica.

Període de tramitació

Tot l'any

TRÀMIT MUNICIPAL

Segons allò que estableix el Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre de 1996, quan es produeix un canvi de municipi de residència, ja no s'ha de portar la baixa del padró de l'antic municipi. Aquesta es farà d'ofici des de l'entitat local de destí.

D'altra banda, el propi Reial Decret 2612/1996 preveu la possibilitat que en el cas que una persona canviï de municipi de residència i no notifiqui aquesta variació a l'ajuntament de destí, es pugui procedir a realitzar una "baixa d'ofici". Aquesta baixa pot efectuar-se a partir de la demanda d'un/a ciutadà/na o bé directament per l'administració.

Així, només es poden instar per part de la persona interessada les baixes per defunció, les baixes d'ofici o bé les baixes de persones estrangeres que traslladen el seu domicili a un país estranger.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
En el cas que la persona sol·licitant estigui inscrita al mateix full del padró que la persona que suposadament ha de causar baixa, no caldrà aportar la documentació que justifica la titularitat de l'immoble.

En el cas que la persona sol·licitant no estigui inscrita al mateix full del padró que la persona que suposadament ha de causar baixa, caldrà aportar la documentació que justifica la titularitat de l'immoble.
Procediments
Baixes per defunció:
1. Adreceu-vos a l'OAC i presenteu el certificat de defunció.
2. S'inscriurà la defunció en el Padró d'Habitants al moment.

Baixes d'ofici:
1. Adreceu-vos a l'OAC i presenteu una instància.
2. Un cop resolt l'expedient es procedirà a donar de baixa en el Padró d'Habitants a la persona o persones inscrites i que ja no viuen en el nostre municipi.
Temps mitjà de resolució
Baixes per defunció, immediat. Baixes d'ofici, 6 mesos.
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

Baixes per defunció:
- Certificat de defunció expedit pel Registre Civil.

Baixes d'ofici:
- Instància
- Document d'identitat de la persona que sol·licita la baixa d'ofici
- Escriptura de propietat o contracte de lloguer de la persona que sol·licita la baixa d'ofici

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 08/02/2019


Segueix-nos a :