Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Reclamació, declaració de la intenció de vot i inclusió en el cens electoral del municipi de Vilafranca del Penedès.

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

Període de tramitació

El que es digui en cada procés electoral.

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquest tràmit permet la inclusió en el cens electoral del municipi de Vilafranca del Penedès a aquelles persones que compleixin els requisits de la legislació electoral vigent.

El cens varía en funció del procés electoral, de manera que:

1. En les eleccions a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya, només poden exercir el seu dret a vot els ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions.

2. En les eleccions al Parlament Europeu poden exercir el seu dret a vot:

* Ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys complerts o més el dia de lebebració de les eleccions.
* Ciutadans de nacionalitat de països que formen part de la Unió Europea, no espanyols, que tinguin 18 anys o més el dia de celebració de les eleccions i que hagin manifestat la seva voluntat de votar dins els terminis fixats en cada concovatòria electoral.

3. en les eleccions municipals poden exercir el seu dret a vot:

* Ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys complerts o més el dia de lebebració de les eleccions.
* Ciutadans de nacionalitat de països que formen part de la Unió Europea, no espanyols, que tinguin 18 anys o més el dia de celebració de les eleccions i que hagin manifestat la seva voluntat de votar dins els terminis fixats en cada concovatòria electoral.
* Ciutadans de països no comunitaris amb els quals Espenya hagi signat convenis de reciprocitat, que tinguin 18 anys complerts o més el dia de celebració de les eleccions i que hagin sol·licitat la seva inclusió en el cens dins els terminis fixats en cada convocatòria electoral.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
Procediments
La reclamació en el cens electoral o la modificació de dades per error, dels ciutadans de nacionalitat espanyola es pot efectuar presencialment a l'OAC.

La manifestació de voluntat de vot a les eleccions municipals i/o europees de ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, es pot efectuar de manera telemàtica o postal directament a l'Oficina del Cens Electoral o bé presencialment a l'OAC.

La sol·licitud d'inclusió en el cens electoral de les eleccions municipals de ciutadans i ciutadanes de països amb conveni de reciprocitat, es pot efectuar de manera telemàtica o postal a l'Oficina del Cens Electoral o bé presencialment a l'OAC.

Totes les sol·licituds presentades de manera presencial a l'OAC de l'ajuntament són posteriorment trameses a l'Oficina del Cens Electoral que és qui revisa les dades comunicades així com la documentació aportada.

Si tot és correcte i les peticions es trameten dins el termini que indica cada procés electoral, es procedeix a la inclusió dels ciutadans i ciutadanes en el cens electoral de la convocatòria.
Observacions
En el cas de ciutadans i ciutadanes de nacionalitat espanyola, cal tenir en compte que les reclamacions efectuades fóra del termini establert en el període electoral tenen efecte per a les següents eleccions.

En el cas de ciutadans i ciutadanes de països que formen part de la unió Europea, no espanyols, cal tenir en compte que les declaracions de vot efectuades fóra del termini establert en el període electoral tenen efecte per a les següents eleccions.

En el cas de ciutadans i ciutadanes de països no comunitaris amb els quals Espanya té signats convenis de reciprocitat, cal tenir en compte que les sol·licitud d'inclusió en el cens efectuades fóra del termini establert en el període electoral són desestimades.

Documentació necessària

- Els ciutadans de nacionalitat espanyola, per presentar reclamacions han de portar el document original del seu DNI, passaport o carnet de conduir.

- Els ciutadans de països de la Unió Europea, no espanyols, per efectuar la manifestació de vot, han de portar l'original del seu NIE, passaport o document d'identificació personal del seu país d'orígen.

- Els ciutadans estrangers de països amb conveni de reciprocitat per a les eleccions municipals, han de portar l'original del seu NIE. Els nacionals de Noruega o Islàndia, podran acreditar la seva identitat, a més del seu NIE, amb el document nacional d'identitat o passaport del seu país d'orígen. En tots els casos, la documentació ha de ser vigent. També hauran de portar un certificat de residència emès per la Comisaría de la Policia Nacional per a justificar el temps de residència legal a Espanya.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana
Cort, 14, baixos
Tel. 93 892 03 58

Classificació del tràmit

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 11/02/2019


Segueix-nos a :