Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Administració Oberta

Ajuts pagament del lloguer de l’habitatge habitual o de microcrèdits a persones en vulnerabilitat pel Covid-19

Per a fer ús de la funcionalitat de tràmits preferits has d'estar validat

SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS ARRAN DE LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19, I REINICI A PARTIR DE L’1 DE JUNY

Per tal de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (coronavirus), la disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, va establir la suspensió dels termes i la interrupció de terminis dels procediments administratius.

Aquesta suspensió va tenir lloc automàticament des del 14 de març de 2020. Tingueu present que d’acord amb l’article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23 de maig), i malgrat que l’estat d’alarma continua vigent, els terminis de tots els procediments es reinicien a partir del dilluns dia 1 de juny de 2020 (si es computen en dies hàbils a partir del 2 de juny, ja que l’1 de juny és festiu a Vilafranca).

Període de tramitació

Des del dia 19 de maig de 2020 fins el dia 30 de setembre de 2020

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

La finalitat d’aquest programa és ajudar a les persones que es trobin en una de les següents situacions:

Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer.

Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits: la finalitat és fer front a la devolució dels microcrèdits, quan no s’hi pugui fer front.

L’ajut es pot concedir per un import màxim equivalent a 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos des d’abril a setembre de l’any 2020. Les quanties màximes de l’ajut a la demarcació de Barcelona són de 750 euros mensuals. En cap cas, l’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament.

Els requisits de la convocatòria poden consultar-se en el web de la Generalitat de Catalunya.

Preu:

Tràmit gratuït

Tramitació online

Informació general

Qui el pot demanar?
La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar (UF), que s’hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, a conseqüència de: a) Haver passat a estar en situació d’atur b) Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) c) Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari d) Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos. Consulteu, si us plau, més avall, la normativa reguladora de l'ajut.
Temps mitjà de resolució
Les sol·licituds es resolen seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcte, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.
Silenci administratiu

Transcorregut el termini de 6 mesos sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Negatiu

Observacions
Quan s’hagi concedit un préstec mitjançant els microcrèdits, la quantia de l’ajut s’ha de destinar a l’amortització del préstec. Únicament quan s’hagi cancel·lat la totalitat del préstec, sempre que l’import d’aquest sigui inferior al de l’ajut concedida en aplicació d’aquest programa, pot destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d’imports superiors fins a arribar al total de l’ajut rebuda.

Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

El no compliment de qualsevol dels requisits de la convocatòria, és motiu de la denegació de l'ajut.
Impresos del tràmit

Documentació necessària

- Full de sol·licitud degudament complimentat i signat. 

Relatiu al contracte de lloguer i la unitat familiar
-Contracte de lloguer
-Llibre de família
-Documentació acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge
-Rebuts pagats de gener, febrer i març
-Certificat de la persona propietària o administradora
-Rebuts pagats (pels mesos següents)
Relatiu als ingressos
Justificant dels ingressos de l’últim mes (abril) dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral
-Nòmina (abril)
-Declaració trimestral IRPF (TREBALLADORS PER COMPTE PROPI)
.Certificat d’empresa (ERTO)
-Declaració responsable (motiu reducció de jornada, on es quantifiqui els ingressos del mes anterior a la sol•licitud i els ingressos actuals o circumstàncies)
-Declaració responsable de la persona sol•licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant tots els mesos sol•licitats.
-Extractes bancaris, del titular del contracte i de la resta de membres de la unitat familiar .
Relatiu als subministraments bàsics
-Factures de subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos o bé els extractes bancaris del compte que en justifiquin els pagaments.
Relatiu al pagament dels ajuts
-Sol•licitud de transferència bancària , signada i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària


DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A LA CANCEL•LACIÓ TOTAL O PARCIAL DELS MICROCRÈDITS 

-Escriptura del préstec
-Certificat de l’entitat bancària
Si no és possible aportar algun d’aquests documents
-Declaració responsable que justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19

Les persones sol·licitants que no autoritzin l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions caldrà que aportin també la documentació corresponent a: 

-DNI / NIE
-Certificat de discapacitat / mobilitat reduïda, de INSS
-Certificat cadastral propietat o Nota simple de propietat, del Registre de la Propietat
-Certificat de no deute amb l'AEAT de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
-Certificat de no deute amb la TGSS, de la Tresoreria General de la Seguretat Social
-Certificat de no deute amb l'ATC, de l'Agència Tributària de Catalunya
-Informe de Vida Laboral de la Tresoreria General de la Seguretat Social
-Certificat import percebut ATUR, de l'Oficina de Treball SOC i SEPE
-Certificat import percebre PENSIÓ, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
-Certificat de cessament activitat AUTÒNOM, de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de l'Agència Tributària de Catalunya

Com es pot tramitar

Per internet:
anar al formulari del tràmit
Per telèfon
Presencialment
Oficina Local d´Habitatge
C/ Sant Pere ,3
Tel. 93 818 06 54
habitatge@vilafranca.org

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358
Última actualització: 28/05/2020


Segueix-nos a :