Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Tots els tràmits
Administració Oberta

Tots els Tràmits

S'han trobat 230 tràmits.

Presentació de sol·licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància) Tramitació online amb certificat
El registre d'entrada consisteix en la inscripció d'un document adreçat a l'ajuntament.  L'acte del registre d'entrada deixa constància de la data de recepció de l'escrit. La persona inte...
Sol·licitud sense certificat Tramitació online
COVID19  Davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès com a mesura de contenció de l'COVID19, i per donar resposta a la necessitat de p...
Acreditació anual de la documentació als mercats de venda no sedentària Tramitació online amb certificat
 D’acord al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants i a l’Ordenança reguladora dels Mercats de venda no sedentària de Vilafranca, “els ajuntaments han d...
Actes a la via pública
Tota entitat de Vilafranca que vulgui realitzar un acte o activitat a la via pública haurà de demanar prèviament un permís municipal per a realitzar l'acte.   
Adequar els noms a la grafia en català
Segons l'article 19 de la Llei 1/1998 de política lingüística, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a usar la forma normativament correcta en català dels seus noms i cognoms i a i...
Adjudicacions de les autoritzacions dels llocs de venda vacants i confecció de la llista d'espera dels mercats de venda no sedentària de Vilafranca del Penedès. Tramitació online amb certificat
Amb aquest tràmit es regula el procediment i els criteris per a l'atorgament de les autoritzacions per a l'exercici de l'activitat de venda no sedentària en els mercats de Vilafranca del Penedès, p...
Ajuts al lloguer: sol·licitud subvenció per a pagament del lloguer. Convocatòria MIFO 2019.
Són subvencions del Ministerio de Fomento, a través de la Generalitat de Catalunya / AHC per, al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència e...
Ajuts pagament del lloguer de l’habitatge habitual o de microcrèdits a persones en vulnerabilitat pel Covid-19 Tramitació online
La finalitat d’aquest programa és ajudar a les persones que es trobin en una de les següents situacions:   Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és resold...
Alta en el padró municipal d'habitants per canvi de residència
El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten totes les persones que resideixen al municipi. L'empadronament és obligatori.   Cal donar-se d'alta en el padró d'ha...
Alta en el padró municipal d'habitants per naixement
Es tracta d'empadronar en el Padró municipal d'habitants a un nou nat.
Al·legació contra multa de circulació Tramitació online amb certificat
Contra una sanció/multa de circulació, la persona interessada pot presentar les al·legacions o recurs de reposició contra la imposició de la mateixa, que estimi adients.
Assessorament a entitats
Què s'ha de fer per a donar d'alta una associació? Què s'ha de fer per a donar de baixar una associació?  Cada quan s'han de canviar els organs de govern d'una associació. Que s'ha d...
Assessorament jurídic pels drets de les dones
És un servei dut a terme per advocades, a través d'associacions de juristes, per tal de rebre, recolzar i difondre consultes relacionades amb els drets de les dones.  Els motius de consul...
Atenció i suport individualitzat a la dona
Donar informació, orientació i atenció personalitzada a les dones, fer el diagnòstic de les necessitats i demandes que fa la dona, i definir conjuntament amb la dona un pla de treball.Acompanyar i ...
Autorització d'armes d'aire comprimit
Tota persona que compra una arma d'aire comprimit ha de sol.licitar la pertinent autorització a l'ajuntament per a utilitzar-la, tot aportant una targeta que li facilita l'establiment on l'ha compr...
Baixa al padró municipal d'habitants
Segons allò que estableix el Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre de 1996, quan es produeix un canvi de municipi de residència, ja no s'ha de portar la baixa del padró de l'antic municipi. Aque...
Baixa de la concessió temporal (lloguer) de la titularitat d'una sepultura.
La baixa de la concessió temporal (lloguer) d'un nínxol podrà ser declarada per renúncia expressa de la persona titular.
Baixa de la llicència/ concessió dels mercats municipals Tramitació online amb certificat
Sol·licitar la baixa d'una llicència o concessió d'un lloc de venda als mercats municipals (Mercat Sant Salvador o Mercat de la Carn)
Baixa de les autoritzacions dels mercats no sedentaris Tramitació online amb certificat
Sol·licitar la baixa d'una autorització de venda als mercats no sedentaris de Vilafranca (Mercat dels Dissabtes, Mercats del Dimarts (de la Pelegrina i de Sant Salvador) i  Mercat de la Verdura.
Bases per la convocatòria d'ajuts econòmics per la pràctica d'activitats físiques i esportives dels infants en ofertes fetes per les entitats esportives i ampas de vilafranca.
Es motiu d’aquesta convocatòria es l'atorgament d'ajuts econòmics perquè els infants realitzin activitats físiques i esportives continuades en les entitats esportives i AMPAS de Vilafranca en horar...
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER ALS CONTRACTES DE LLOGUER SIGNATS AL 2019
L'Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer
Calendari laboral 2019
Les festes laborals a Catalunya i Vilafranca del Penedès durant el 2019 seran les següents:  - 1 de gener (Any Nou) - 19 d'abril (divendres Sant) - 22 d'abril (dilluns de Pasqua...
Cantada de Caramelles de Vilafranca Tramitació online
Inscripcions  per a grups de cantaires que volen participar a la 47a Cantada de Caramelles de Vilafranca que tindrà lloc el dissabte 11 d'abril, a les 20 h, a la Plaça de la Vila.    
Canvi de domicili dins el mateix municipi a efectes del padró d'habitants
Aquelles persones que, estant empadronades al municipi de Vilafranca del Penedès, hagin canviat de domicili dins del terme municipal, han d'actualitzar la seva adreça al Padró Municipal d'Habitants.
Canvi de titularitat del dret funerari sobre una sepultura.
Quan es produeix la mort de la persona titular d'un dret funerari, aquest dret pot transmetre's:  * a la persona beneficiària que el titular hagués designat mitjançant manifestació a l'aj...
Canvi de vehicle adscrit a una llicència del servei de taxi.
La persona titular d'una llicència de taxi, en produïr-se un canvi de vehicle, ha de notificar a l'ajuntament les dades del nou vehicle.  L'ajuntament emetrà un nou document acreditatiu d...
Carnet Blanc
El carnet blanc és un document que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès dóna als ciutadans i ciutadanes empadronats en el seu municipi a partir dels 65 anys o bé a les persones pensionistes menor...
Carnet d'amic de Cal Bolet i l'Auditori Tramitació online
T’agrada el teatre? T’apassiona la música? Xales amb la dansa?   FES-TE AMIC DE CAL BOLET I DE L’AUDITORI!   El Carnet d’amic és gratuït i tindràs molts avantatges:  • Info...
Cens d'animals de companyia: alta, baixa o modificació
Aquest registre és imprescindible per conèixer el nombre d'animals de companyia de la ciutat per al control de les zoonosis (malalties que es poden transmetre dels animals a les persones). També és...
Certificat d'empadronament i/o convivència
El padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. El certificat d'empadronament recull les dades personals, l'adreça i la data d'i...
Certificat de qualificació i aprofitament urbanístic
Petició d'informes referits a l'aprofitament urbanístic d'una finca concreta, segons les previsions del Pla d'ordenació urbanística municipal vigent.   Si la finca és edificable el certif...
Certificat històric d'empadronament
És un certificat que fa referència al temps que una persona porta empadronada en el nostre municipi. Aquest certificat pot ser individual o col·lectiu, tot fent constar les persones que en cada per...
Clau del servei d'aparcaments tancats per a bicicletes
Per poder gaudir d'aquest dret cal complir amb les condicions establertes en el document adjunt, ser major d'edat i estar empadronat a Vilafranca del Penedès. Qualsevol altre cas que no compleixi a...
Comunicació de primera ocupació i utilització d'edificis i/o instal·lacions.
- La comunicació de primera ocupació es presenta després de finalitzada una obra major i tal com s'especifica en el document de 'Condicions de les llicències d'obres majors'.  - Es necess...
Comunicació de vacances i dies d'absència als mercats no sedentaris Tramitació online amb certificat
Comunicació de dies d'absència per part dels titulars d'una autorització als mercats de venda no sedentària.
Consulta del cens d'empreses adherides a l'arbitratge de consum
Les empreses, els comerços i els/les professionals que figuren en aquest cens públic han acceptat  voluntàriament el compromís d'acudir a l'arbitratge de consum per resoldre els possibles conflicte...
Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament. Tramitació online amb certificat
Amb caràcter previ a l'elaboració d'una norma reglamentària o ordenança municipal, o de la seva modificació, es realitzarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració, per tal ...
Consulta sobre la normativa de Cal Bolet i l'Auditori Municipal. Tramitació online
Al Teatre Cal Bolet i l’Auditori Municipal tenim una normativa sobre l’accés a la sala que es va aplicar per tal de garantir el gaudi dels espectacles que s’hi representen.   La normativa...
Consultes sobre drets i deures de les persones consumidores Tramitació online
Podeu demanar informació sobre  qualsevol tema de consum, és a dir, totes les qüestions relacionades amb la compra de béns i de productes o la utilització de serveis, com ara: habitatge, reparacion...
Convenis entitats culturals
Seran susceptibles de signar conveni les associacions que organitzin, com a mínim durant dos anys consecutius, activitats culturals durant tot l'any per la vila de Vilafranca del Penedès. Sera...
Convocatòria pública per a la concessió a precari de 3 espais per a horts urbans a entitats sense ànim de lucre
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès obre una convocatòria pública per a la concessió a precari de 3 parcel·les per a horts urbans destinades a entitats sense ànim de lucre.  Les ubicac...
Cursos de Formació Ocupacional
Els cursos de Formació Professional Ocupacional estant dirigits a persones en actiu o situació d'atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació pr...
Cursos de formació per a entitats a Vilafranca
L'Escorxador, espai per a l'activitat cultural i associativa organitza cada any cursos per les associacions de Vilafranca.
Cèdula d'habitabilitat primera i segona ocupació
La cèdula d'habitabilitat és un document que expedeix la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el qual acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i soli...
Denúncia administrativa en matèria de consum Tramitació online amb certificat
La denúncia és l'acte administratiu pel qual es posa en coneixement de l'Administració un fet que pot constituir una infracció administrativa en matèria de consum i de disciplina de mercat. En aque...
Designació de beneficiari/ària d'una sepultura.
El titular d'un dret funerari, en qualsevol moment, pot designar un beneficiari per a després de la seva mort, sempre que estigui en possessió del títol, tret que consti l'existència d'un acte d'úl...
Dret d'accés a la informació pública Tramitació online amb certificat
A través d'aquest tràmit podreu exercir el dret d'accés a la informació pública, en compliment d'allò que es disposa a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú...
Duplicat del títol d'una sepultura.
Duplicat per pèrdua del títol que acredita la concessió d'un nínxol, panteó o sepultura al Cementiri municipal.
Estratègies de dinamització del parc desocupat d'habitatges per a finalitats socials.
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està elaborant un estudi de definició d'estratègies de dinamització del parc d'habitatges desocupats del nostre m...
FUE. Comunicació de baixa d'activitat.
Aquest tràmit té per objecte comunicar a l'Ajuntament el cessament voluntari d'una activitat.
FUE. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent tí...
FUE. Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva re...
FUE. Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic.
Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús, directament o indirecta,  a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de tempor...
FUE. Comunicació prèvia d'obertura.
Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc.  Les activitats econòmiques de baix risc só...
FUE. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa.
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'ajuntament que procedeix a realitzar-hi un...
FUE. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient.
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'ajuntament que procedeix a realitzar-hi un...
FUE. Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.
És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar en funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa...
FUE. Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables.
És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l'obertura d'un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l'ajuntament els requisits o...
FUE. Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari.
És el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari, ho posa en coneixement de l'ajuntament i ac...
FUE. Consulta prèvia de classificació de l'activitat.
Aquest tràmit permet a les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, fer una consulta sobre la classificació d'aquesta i, per tant, de la tramitació administrativa municipal que li ...
FUE. Declaració responsable d'obertura. Tramitació online amb certificat
Les activitats innòcues són les activitats que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguret...
FUE. Declaració responsable en matèria de salut alimentària.
És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establer...
FUE. Informe previ en matèria d'incendis.
És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendi...
FUE. Llicència ambiental per a activitats (annex II de la LPCAA)
Aquelles persones (físiques o jurídiques) que es disposin a exercir una activitat comercial o industrial, classificada a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambi...
FUE. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.
Estan sotmeses al règim de llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:  1. Bars musicals amb un aforament super...
FUE. Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats.
És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics...
Fem un Tasta Vins Tramitació online
 Vine i participa juntament amb els alumnes del Post Grau de Gestió d’Empreses Vitivinícoles al tast de 4 vins diferents.   Pots venir a  ✓ Tastar-los  ✓ Avaluar-los  ...
Festa de la Gent Gran
Festa de reconeixement del col.lectiu de la gent gran que consisteix en un berenar/espectacle i en l'entrega d'una placa conmemorativa a les parelles que celebrin les Noces d'Or. 
Fue: Sol·licitud de comunicació de número de registre del cens municipal d'establiments alimentaris
Una de les competències municipals en matèria de salut pública és la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, del servei i la venda ...
Horts Urbans- Convocatòria pública per optar a una parcel·la dels horts urbans de Melió 2019
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès obre una convocatòria pública per a la concessió de les llicències d'ús privatiu del domini públic sobre els Horts municipals de Melió, exclusivament pel seu ...
Informació i orientació en temes de gènere
Informar la ciutadania dels recursos especialitzats en temes de gènere.Informar i assessorar dels recursos i de les activitats que es duen a terme a Vilafranca i comarca.Informar totes les dones qu...
Informació turística
- Informació de Vilafranca, el Penedès i EnoturismePenedès  - Informació de productes turístics - Informació de rutes i patrimoni, cellers i visites  - Guies d'allotjament i restaura...
Inscripcions a la Rua de Carnaval 2020. Tramitació online
Inscripció per a participar amb carrosses o bé amb comparses a la Rua de Carnaval de Vilafranca. El tràmit on line romandrà actiu del 13 de gener a les 8:00 al 24 de gener a les 00:00. 
Inscripcions per a participar com a patge a la cavalcada de reis Tramitació online
Convocatòria adreçada a persones nascudes abans del 31 de desembre de 2006 que vulguin participar com a patge a la Cavalcada de Reis de Vilafranca el dia 5 de gener de 2020.  
Inscripcions per formar part de l'orquestra dels goigs a Sant Fèlix 2018 Tramitació online
Els Administradors de la Festa Major 2018, l'equip de direcció dels Goigs i el Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca obren convocatòria per a músics que vulguin formar part de l'orquestra...
Inscripcions per formar part de la Cort del Rei Carnestoltes Tramitació online
La Comissió de Carnaval i el Servei de Cultura de l’Ajuntament fa una crida a totes aquelles persones que vulguin col•laborar com a figurants formant part de la Cort del Rei Carnestoltes per les fe...
Inscripció a activitats formatives de Promoció Econòmica Tramitació online
El Servei de Promoció Econòmica organitza per a empreses, emprenedors i professionals diferents activitats formatives pensades per donar als assistents els instruments necessaris per desenvolupar c...
Inscripció a jornades i conferències empresarials de Promoció Econòmica Tramitació online
El servei de Promoció Econòmica organitza per a empresaris, emprenedors, professionals i públic en general jornades i conferències empresarials en formats diversos on s'aborden temàtiques com la in...
Inscripció a l’intercanvi juvenil “Audiovisual Tools 4 Inclusion” Tramitació online
Inscripció a l’intercanvi que tindrà lloc a Vilafranca del Penedès del 16 al 21 de juliol de 2019. En aquesta activitat participaran joves de diferents països europeus (Bulgària, Itàlia, Macedònia,...
Inscripció a la borsa de professorat de repàs per al curs 2018/2019
La borsa de professorat de repàs del SIAJ és un servei que s'adreça a persones que ofereixen classes particulars de diferents matèries i nivells educatius. Un cop s'ha inscrit a la borsa es fa...
Inscripció a la hackató: “Quines eines podem desenvolupar per a que el consumidor més jove descobreixi els productes gurmet de qualitat del territori?” Tramitació online
El servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza una hackató en el marc de l’ecosistema d’innovació per un “Penedès Sostenible i Saludable”. Aquesta acció es duu ...
Inscripció a la hackató: què fem amb les ampolles de vidre? Solucions per trobar idees de reutilització Tramitació online
El servei de Promoció Econòmica organitza una hackató en el marc de l’ecosistema d’innovació per un “Penedès Sostenible i Saludable”. Es tracta d’un taller dirigit per experts en innovació oberta, ...
Inscripció a la hackató:“Quines eines podem desenvolupar per a que el consumidor més jove consumeixi vi i cava?” Tramitació online
El servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza aquesta hackató en col·laboració amb l’Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech (Escola Espiells...
Inscripció a la llista d'espera dels balls de la Festa Major Tramitació online
Les persones interessades en formar part d'un Ball de la Festa Major s'han d'inscriure a la llista d'espera indicant les preferències del grup o grups en el que es desitja ballar.   Quan ...
Inscripció a les activitats de l'espai jove La Nau Tramitació online
El Servei de Joventut organitza activitats formatives adreçades a joves: tallers, cursos, xerrades, monogràfics...  Aquestes activitats tenen lloc a  l'espai Jove La Nau. Cada activitat té un ...
Inscripció a les sessions formatives Obre't Portes per a entitats Tramitació online
La reforma fiscal del món associatiu L’IVA  L’Impost de Societats  Altres obligacions fiscals El model 347 i model 111.  Canvis que suposa la reforma fiscal que ha entrat e...
Inscripció al Directori de l'Ajuntament. Tramitació online amb certificat
És una eina d'informació sobre equipaments, comerços, serveis i professionals que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès posa a disposició de la ciutadania. La informació continguda en aquest direc...
Inscripció al Programa Amfitrions Tramitació online
“Amfitrions” és un programa endegat des del Servei de Promoció Turística de l’Ajuntament per tal de que els turistes que ens visiten coneguin Vilafranca d’una manera diferent: tal i com la vivim, d...
Inscripció al programa DESIGN THINKING PER FER CRÉIXER EL NEGOCI Tramitació online
El Servei de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca ofereix a les empreses del territori un programa que utlitza la metodologia del Design Thinking per analitzar el model de negoci orient...
Inscripció al programa HACKATÓ D'ACTUALITZACIÓ Tramitació online
El Servei de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca ofereix a les empreses del territori la possibiltat de treballar reptes del negoci amb la tècnica d'innovació oberta Hackató. L'empresa...
Inscripció al punt del voluntariat (vull fer una tasca de voluntariat) Tramitació online
Totes les persones que tinguin interès per fer una tasca voluntària en el marc de qualsevol de les entitats sense ànim de lucre de Vilafranca del Penedès, que porten a terme tasques amb voluntaris,...
Inscripció al registre municipal d'entitats
Es considerarà que són entitats ciutadanes que es poden inscriure al registre totes aquelles entitats sense ànim de lucre que siguin de Vilafranca i que tinguin per objecte fomentar i/o millorar el...
Inscripció als tallers d'estiu de música tradicional Tramitació online
Durant la setmana del 1 al 5 de juliol, l'Escola municipal de Música M. Dolors Calvet, organitza tallers d'estiu de música tradicional amb la següent temàtica:  Tallers d'instruments trad...
Inscripció hackató: “Com apropar el concepte gurmet al consumidor més jove?" Tramitació online
El servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza una hackató en el marc de l’ecosistema d’innovació per un “Penedès Sostenible i Saludable”. Aquesta acció es duu ...
Inscripció per a la participació en el Programa Amfitrions
Facilitar als visitants de Vilafranca del Penedès la possibilitat de participar en el programa Amfitrions. Una manera de conèixer la vila de manera diferent.
Instal·lació de grues/torre, ascensors i aparells elevadors
Comprèn la tramitació de llicències per a la instal·lació de grues/torre, ascensors, sínies i altres aparells elevadors per a la construcció.  Veure el Reglament d'aparells d'elevació i m...
Instruments de gestió urbanística
Els instruments de gestió urbanística son els següents: - plans de millora urbana - delimitació polígons d'actuació - determinació del sistema d'actuació - constitució de les ju...
Justificacions de la convocatòria d'ajuts econòmics per la pràctica d'activitats físiques i esportives dels infants en ofertes fetes per les entitats esportives i ampas de vilafranca, durant el curs 2018/2019.
El motiu d’aquesta convocatòria era l'atorgament d'ajuts econòmics perquè els infants realitzin activitats físiques i esportives continuades en les entitats esportives i AMPAS de Vilafranca en hora...
Llicència d'obres majors
S'entén com a obres majors, les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta o que impliquin una modificació de l'estructura o el volum de l'edifici.  ...
Llicència d'obres menors
S'entén com a obres menors qualsevol obra que no modifiqui la disposició interior i exterior d'un immoble. També inclou les llicències per a la col·locació de cartells, tanques de publicitat v...
Llicència de divisió en propietat horitzontal
Contempla els actes de nova constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establim...
Llicència de parcel·lació urbanística
Contempla les divisions o segregacions de finques, tant en sòl urbà com en sols urbanitzables o agrícoles.  Aquesta llicència és indispensable per a la segregació o divisió d'una finca, j...
Llicència per a la tinença d'animals perillosos: obtenció o renovació
Totes les persones que són propietàries o bé passegen un gos de raça considerada potencialment perillosa cal que disposin d'aquesta llicència.
Lloguer del pavelló firal per a activitats no esportives
Concerts Trobades associacions Fires Congressos Meetings
Lloguer del pavelló firal per activitats no esportives.
Les associacions i entitats, siguin o no de Vilafranca i amb o sense afany de lucre, poden demanar a l'ajuntament, la cessió mitjançant lloguer del pavelló firal ubicat a la zona esportiva municipa...
Matrimonis civils a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Informació general sobre els casaments civils a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès  Marc legal Sol·licitants Tràmits i documentació Reserva de data Espais: Saló de...
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants.
Aquelles persones empadronades a Vilafranca del Penedès que detectin alguna errada a les seves dades o bé alguna dada no actualitzada, han de comunicar-ho a l'ajuntament per tal d'actualitzar-les.
Notificació de presència de plagues a la via pública Tramitació online
Al voltant nostre han viscut sempre una gran diversitat d'éssers vius: formigues, aranyes, mosques, mosquits, escarabats, rates, ratolins i molts altres petits animals. La ciutat els proporcionen n...
Ocupacions de via pública amb atraccions de fira
Aquest tràmit preveu les autoritzacions de la via pública, a precari, per a la instal·lació d'atraccions en els períodes de Fires de Maig, Festa Major o Festes dels Barris.
Ocupacions de via pública amb parades de fira
Aquest tràmit preveu les autoritzacions de la via pública, a precari, per a la instal·lació de parades de fira en els períodes de Fires de Maig, Festa major o Festes dels Barris.
Ocupacions de via pública amb rètols i publicitat (banderoles, cartelleres)
L'entitat, associació o ajuntament que vulgui fer difusió d'un acte, esdeveniment o activitat, haurà de demanar prèviament un permís municipal per a la instal·lació de publicitat en format banderol...
Ocupacions de via pública per rodatges de productes audiovisuals.
Les pesones físiques o jurídiques interessades a fer un rodatge o gravació de pel·lícules de cinema, programes de TV, documentals, anuncis publicitaris, vídeos, reportatges fotogràfics o qualsevol ...
Ocupació de la via pública - tall de carrer Tramitació online amb certificat
Es refereix a tota ocupació de via pública o tall de la circulació de vehicles (parcial o total), relacionat amb obres, càrregues i descàrregues o trasllats.
Ocupació de la via pública - taules i cadires. Tramitació online amb certificat
Autoritzar l'ocupació de la via pública a precari per a la instal.lació de taules i cadires que pertanyin a un determinat establiment de restauració. El mateix imprès es fa servir tant per la ...
Ocupació de la via pública per a la instal·lació de sacs de runa o contenidors d'obres.
Es refereix a tota ocupació de la via pública relacionada amb la col·locació de sacs de runes o contenidors d'obres, en motiu de la realització d'obres en un immoble o local.
Participació a la Festa de la Música. Tramitació online
Com cada any, el dia 21 de juny és el Dia de la Música. Aquesta és una festa europea i internacional.  Des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès volem que la Música sigui la principal...
Permís de conducció de taxi.
La persona física o jurídica titular d'una llicència de taxi que vulgui contractar els serveis d'un conductor o conductora per al seu vehicle autotaxi, ha d'obtenir prèviament l'autorització munici...
Piscines d'ús públic: sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament o comunicació de baixa.
Les piscines obertes al públic, necessiten disposar d’una autorització sanitària de funcionament que ha d’atorgar l’Ajuntament.   Per al seu funcionament cal que s’ajustin als requisits q...
Planejament urbanístic derivat
El planejament urbanístic derivat desenvolupa el planejament general i és integrat pels següents: - plans especials urbanístics - plans de millora urbana - plans parcials urbanístics...
Preinscripcions i matrícules als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny
CFG Superior de Joieria Artística i Ceràmica Artística i CFG Mitjà d’Autoedició, Procediments de Joieria, Revestiments Murals i Terrisseria.
Preinscripció per participar com a expositor a les Fires i Festes de Maig, dins el recinte firal delimitat. Tramitació online
Formulari de preinscripció per a empreses i entitats que vulguin participar  a les Fires de Maig com a expositors DINS EL RECINTE FIRAL.  Si sou ARTESANS o FIRAIRES veure apartat OBSERVAC...
Preinscripció Festa Major dels Petits Tramitació online
La Festa Major dels Petits és l’activitat de la Festa Major de Vilafranca en la qual els més petits són els grans protagonistes. Se celebra el dia 1 de setembre i inclou els actes següents:  1...
Preinscripció Formació Professional Inicial Tramitació online
Programa adreçat a joves entre 16 i 21 anys d'edat que no han obtingut el graduat en ESO.   Formació professionalitzadora en les següents especialitats: - Auxiliar d’hostaleria: cuin...
Preinscripció Formació per la millora de l'ocupabilitat. Tramitació online
El servei d'Ocupació ofereix cursos per al treball en competències i habilitats que ajudin a la persona en la millora de la seva situació laboral.   Aquests cursos estan subvencionats per...
Preinscripció Jove Activa't Tramitació online
Activació i dinamització dels joves en la recerca activa de feina mitjançant accions diverses amb els propis beneficiaris/àries i amb el teixit empresarial del territori.  Desenvolupament...
Preinscripció a l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, pel curs 2019-2020. Tramitació online
L'objectiu de l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet és inspirar en els seus alumnes, tant petits com grans, l'amor per la música i la necessitat de relacionar-s'hi al llarg de la vida, ja s...
Preinscripció a l'intercanvi juvenil Body Language 4 Inclusion Tramitació online
Trobada internacional de joves d'arreu d'Europa a Vilafranca del Penedès del 12 al 18 de juliol de 2018 per tal de compartir experiències i establir ponts a través de les arts escèniques i l'expres...
Preinscripció a les activitats formatives de l'Escola de Formació Professional d'Enoturisme de Catalunya. Tramitació online
L'Escola de Formació Professional d'Enoturisme de Catalunya organitza, per a tothom que estigui interessat/da, activitats formatives relacionades amb les activitats enoturístiques i pensades per do...
Preinscripció i matrícula a les llars municipals d'infants pel curs 2020-2021 Tramitació online
Per obtenir plaça en una de les quatre llars municipals de Vilafranca ( Enxaneta, El Parquet, Lola Anglada i Sol Solet ) primer de tot s'ha de fer la sol·licitud d'admissió, que és la preinscripció...
Presentació de denúncies per internet Tramitació online
La presentació de denúncies per Internet facilita la realització de gestions en casos de danys, robatori o pèrdua d'objectes. Aquest servei, ofert pel potal de la Generalitat, permet a l'interessat...
Presentació de queixes i/o suggeriments Tramitació online
La ciutadania pot presentar davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'ajuntament totes aquelles queixes i/o suggeriments que estimi adients i que no tinguin res a veure amb denúncies ni gestions ad...
Presentació de respostes i/o al·legacions a reclamacions o queixes rebudes per part de l’OMIC o la JAC Tramitació online amb certificat
Les empreses que hagin rebut una sol·licitud de mediació/arbitratge en relació a una reclamació o bé una queixa d’una persona consumidora a través de l’OMIC o la JAC, poden presentar les seves al·l...
Presentació de sol·licituds per participar al Concurs Creajove
El Servei de Prmoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza anualment el Concurs Creajove.  El concurs té com a objectiu principal incentivar la cultura emprenedora...
Programa d'ajuts econòmics a l'escolarització Tramitació online
Concessió de subvencions que aportin recursos addicionals als centres educatiu de Vilafranca que presten el Servei d'Educació de Catalunya i que estan finançats amb fons públics, amb la finalitat q...
Programa d'emprenedoria Business Lab Vilafranca Tramitació online
El Servei de promoció econòmica ofereix aquest programa a les persones emprenedores amb idea de negoci i amb interès de posar-le en marxa. les persones participants reben formació per poder analitz...
Programa de rehabilitació d'habitatges amb finalitat social
L’Ajuntament de Vilafranca, mitjançant el Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb Finalitat Social, està treballant per tal de recuperar alguns habitatges que han quedat buits, principalment al ...
Programació de visites mèdiques Tramitació online
Podeu programar la visita al vostre Metge/Pediatre, Infermera, Odontòleg i Treballador social dels centres gestionats per l'ICS.  També podeu consultar les visites que teniu pendents i anul·la...
Projecte d'intercanvi generacional
Xerrades a les escoles i instituts per part de voluntariat gran que expliquen i aporten experiència de vida, professional i/o hobbies.  Activitats intergeneracionals entre casals d'avis i...
Promoció pública d'habitatges de protecció oficial
Promoció pública d'habitatges de protecció oficial de compra i lloguer.
Propostes pel consell de la Festa Major Tramitació online amb certificat
Les persones, col.lectius o entitats que desitgin fer arribar propostes o suggeriments al Consell de la Festa Major, l'òrgan participatiu encarregat de vetllar pel compliment del protocol de la Fes...
Punt d'informació per a la gent gran
Informació i orientació sobre recursos assistencials, entitats, activitats, participació ciutadana, voluntariat social, drets i deures de la gent gran. 
Pírcing, tatuatge i micropigmentació: sol·licitud d'autorització sanitària o comunicació de baixa.
El Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing obliga a tots ells a disposar d’una autorització municipal per a poder desenvolupar aque...
Queixa en matèria de consum Tramitació online amb certificat
La queixa formalitzada per escrit permet deixar constància d'uns fets que la persona consumidora desitja que l'Administració conegui i que els faci arribar a l'empresa per tal que pugui millorar la...
Realització d'obra menor en règim d'assabentat.
Per determinats tipus d'obres menors es substitueix la necessitat d'obtenir la  Llicència Urbanística per una Comunicació Prèvia de la persona interessada a l'Ajuntament.  S'hi poden tram...
Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'Administració.
És el tràmit que es produeix quan una persona física o jurídica vol presentar una reclamació patrimonial contra l'ajuntament, d'acord amb el que preveuen les Lleis 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, d...
Reclamació en matèria de consum Tramitació online
S'entén per reclamació la sol·licitud que fa una persona consumidora o usuària quan, un cop que ha adquirit un producte o contractat un servei, considera que el producte és defectuós o que el serve...
Reclamació, declaració de la intenció de vot i inclusió en el cens electoral del municipi de Vilafranca del Penedès.
Aquest tràmit permet la inclusió en el cens electoral del municipi de Vilafranca del Penedès a aquelles persones que compleixin els requisits de la legislació electoral vigent.  El cens v...
Registre municipal d'entitats: Comunicació de canvi de dades
Totes les entitats inscrites al Registre Municipal d'entitats que facin algun canvi en els membres de la junta, canvi de seu social, modificació estatuts o en altres dades de l'entitat ho hauran de...
Renovació de la inscripció padronal de ciutadans/es estrangers/es no comuitaris/es sense permís de residència permanent.
En compliment de l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la inscripció al Padró Municipal d'Habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització...
Renunciar a una sepultura a favor de l'ajuntament.
La persona titular d'un dret funerari (nínxol, panteó o sepultura) pot renunciar al mateix en favor de l'ajuntament sempre que no sigui de lloguer.
Reserva d'instal.lacions i aules del Servei d'Ocupació. Tramitació online amb certificat
El servei d'Ocupació posa a disposició les instal.lacions i espais de La Fassina.  Són els següents:  - Sales i despatxos per entrevistes o petites reunions  -  Aules de formaci...
Reserva de visites guiades a Vilafranca Tramitació online
El Servei de Promoció Turística organitza anualment les següents visites guiades:  - La Vilafranca Modernista Teatralitzada. - La Vilafranca Medieval. - Cementiri Patrimonial de Vila...
Reserva entrades per a grups al Teatre Cal Bolet
Reservar entrades per a grups per un espectacle del Teatre Cal Bolet.
Retirada de vehicles abandonats Tramitació online amb certificat
COMUNICAR QUALSEVOL VEHICLE QUE PUGUI ESTAR ABANDONAT
Retorn voluntari de persones immigrades als seus països d'origen
El programa de Retorn Voluntari d'Immigrants des de Catalunya, és fruït d'un conveni de col·laboració entre OIM (Organització Internacional per a les Migracions) i la Secretaria per a la Immigració...
Sol.licitud d'ajut i subvencions a entitats privades de l'àmbit de l'atenció social a les persones Tramitació online amb certificat
Convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions (mitjançant convenis) a les entitats privades que programin i executin activitats en l’àmbit de l’atenció social a les persones (infànc...
Sol.licitud d'itinerari d'orientació. Tramitació online
Els itineraris d'orientació tenen l'objectiu de fer un anàlisi de les necessitats i competències de la persona, traçar el seu propi itinerari i millorar així les accions necessàries per a accedir a...
Sol.licitud de material i infraestructures Tramitació online amb certificat
Sol.licitud de material i infraestructures regulada segons ordenança fiscal numero 16
Sol.licitud de subvenció pel suport als esportistes i equips esportius d'elit que generin repercussió mediàtica per la ciutat.
Es motiu d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions als esportistes i equips esportius d'alt rendiment de Vilafranca que puguin generar repercussió mediàtica ...
Sol.licitud de subvenció per a promoció de l'esports de base amateur.
Es objecte d'aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats esportives inscrites en el registre municipal d'entitats ciutadanes, que promocionin acti...
Sol.licitud de subvenció per activitats físiques i esportives dirigides a persones i/o col.lectius amb mobilitat reduïda, afectacions psíquiques o altres afectacions cròniques de la salut.
Es objecte d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades, que es trobin inscrites en el registre municipal d'entitats ciutadanes, que pro...
Sol.licitud de subvenció per l'organització de grans esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic per la ciutat.
Es objecte d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades, persones físiques i societats que programin i executin grans esdeveniments espo...
Sol.licitud de tractament de neteja de pintades i grafits en suports de propietat particular Tramitació online amb certificat
Amb aquest tràmit podeu sol.licitar que es netegin les pintades i grafits en suport de propietat particular dins el sòl urbà d'ús no industrial del municipi.
Sol·licitar fulls oficials de reclamació/denúncia/queixa
Els fulls de reclamació / denúncia són un mitjà que l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb els establiments comercials, posa a disposició de les persones con...
Sol·licitar una parada a la fira de Sta. Llúcia. Tramitació online amb certificat
La Fira de Sta Llúcia és una fira de Nadal, amb parades de venda  d'articles nadalencs,  artesania alimentària i artesania no alimentària, relacionada amb el Nadal.  La Fira té lloc durant el ...
Sol·licitar una parada per Sant Jordi Tramitació online amb certificat
Cada any per Sant Jordi, s'organitza el  Mercat de llibres i roses, el dia 23 d'abril. Les parades estaran ubicades a la rambla de Sant Francesc per estricte ordre d'entrada de les sol·licitud...
Sol·licitud alta/baixa/modificació de guals
Sol.licitud d'alta/baixa/modificació de GUALS
Sol·licitud canvi d'emplaçament d'un senyal
Sol·licitud canvi d'emplaçament d'un SENYAL
Sol·licitud comandament d'illa vianants
Sol.licitud comandament illa de vianants
Sol·licitud d'acreditació d'adreça
Sol·licitud acreditació d'adreça
Sol·licitud d'activitats ambientals per centres educatius Tramitació online
L'oferta completa d'activitats ambientals pot consultar-se a la següent pàgina del web del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  Les activitats de la temàtica...
Sol·licitud d'adhesió d'empreses al sistema arbitral de consum Tramitació online amb certificat
Les empreses que així ho vulguin, poden demanar la seva adhesió al sistema arbitral de consum, fet que suposa adquirir el compromís d’acceptar l’arbitratge de consum per solucionar les reclamacions...
Sol·licitud d'ajuts i subvencions per a projectes de solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament Tramitació online amb certificat
Convocatòria per a la concessió d'ajuts i subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització promoguts per ONG's de Vilafranca del Penedès. 
Sol·licitud d'ajuts i subvencions per fer activitats d'interès públic local en el camp del medi ambient.
Ho poden sol·licitar les entitats sense ànim de lucre inscrites al registre municipal d'entitats ciutadanes de vilafranca que portin a terme activitats d'interès públic local en el camp del medi am...
Sol·licitud d'ajuts per la taxa de recollida d'escombraries, pel rebut de l'aigua i per l'IBI.
Les persones empadronades a Vilafranca poden demanar una reducció en l'IBI, la taxa d'aigua i la gratuïtat en el cas de la taxa d'escombraries, sempre i quan compleixin els requisits establerts per...
Sol·licitud d'assessorament empresarial del servei de Promoció Econòmica Tramitació online
El servei de Promoció Econòmica posa a disposició d’empresaris i persones emprenedores un servei d'informació, assessorament i acompanyament per la creació i consolidació d'empreses.   Mi...
Sol·licitud d'equipaments culturals municipals
Serveis que ofereix:  Per a la realtzació d'activitats obertes:  Sales:  D'assaig, bar, sala d'actes, sales polivalents  Mitjans materials:  Formació, realització d'exposic...
Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge (Procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril)
Aquest informe d'adequació de l'habitatge és un dels requisits per a poder sol.licitar el reagrupament familiar.  El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de C...
Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar (Procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril i la Instrucció 1/2012)
Aquest informe d'adequació de l'habitatge és un dels requisits per a poder sol·licitar la renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar.  El Departamen...
Sol·licitud d'informe d'arrelament social - INF02(procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril)
El 30 de juny de 2011 entrà en vigor el Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, que desenvolupa el Reglament de la Llei Orgànica dels estrangers a Espanya i la seva integració social.  Una ...
Sol·licitud d'un aparcament per a bicicletes
Les entitats,  centres esportius, educatius... que ho desitgin poden sol·licitar un aparcament per a bicicletes.
Sol·licitud d'un contenidor de piles Tramitació online
Els comerços que venen piles poden sol·licitar un contenidor de piles perquè els clients puguin lliurar-los aquest tipus de residu. L'Ajuntament es fa càrrec del buidatge d'aquest contenidor. 
Sol·licitud d'un estacionament per càrrega - descàrrega
Sol.licitud d'una reserva d'estacionament per CÀRREGA - DESCÀRREGA
Sol·licitud d'una parada de flors per Tots Sants Tramitació online amb certificat
SOL·LICITUD D'UNA AUTORITZACIÓ PER COL·LOCAR UNA PARADA DE VENDA DE FLORS EL DIA DE TOTS SANTS, UBICADA A LA PL. DEL PEDRÓ ELS DIES 30 I 31 D'OCTUBRE I 1 DE NOVEMBRE
Sol·licitud d'utilització Teatre Cal Bolet
Per fer ús del teatre.
Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives en el periode d'estiu.
Sol.licitud  d'ús  de les instal.lacions esportives municipals pel període comprès entre el 25 de juny  al  2  de setembre de  2018.    
Sol·licitud d'ús d'instal·lacions esportives per a la temporada 2017-2018
Sol.licitud d'ús de les instal.lacions esportives municipals pel període comprès entre el 4 de setembre de 2017 i el 24 de juny de 2018.  Aquest període s'estableix des de l'inici del cur...
Sol·licitud de Primera Acollida
L'acollida és la primera etapa on la persona nouvinguda o retornada inicia el procés d'integració dins de la nostra societat.  El Servei d'Acolllida s'organitza en accions formatives i in...
Sol·licitud de bonificació de l'IBI per a famílies monoparentals
Sol·licitud de bonificació de l'Impost sobre Béns Immobles per a famílies monoparentals.
Sol·licitud de certificat idCAT.
L'idCAT és un identificador digital que garanteix l'identitat de les persones a internet, està emès per l'Agència Catalana de Certificació i és lliurat per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès co...
Sol·licitud de convivència i/o mediació.
Cal anar a l' OAC de l' Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Sol·licitud de gots i vaixella compostable Tramitació online
L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès posa a la disposició de les entitats de la Vila vaixella compostable d'un sol ús per tal de celebrar actes més sostenibles. Es disposa de plats compostab...
Sol·licitud de gots reutilitzables Tramitació online
Per tal de poder celebrar actes i festes de caire sostenible, produint la mínima quantitat de deixalles, l’Ajuntament de Vilafranca posa al servei de les entitats de la vila fins a 1.000 gots de po...
Sol·licitud de l'aula per a entitats musicals a l'ateneu municipal
Per a fer ús de la sala d'entitats musicals.
Sol·licitud de manteniment dels espais verds i d'arbrat
Petició de serveis de neteja,esporga, millora i manteniment dels espais verds i arbrats situats a la vila pública 
Sol·licitud de mediació i/o arbitratge de Consum Tramitació online amb certificat
L'arbitratge de consum és una via extrajudicial que té com a finalitat atendre i resoldre amb caràcter vinculant i executiu per a ambdues parts les  reclamacions de les persones consumidores o usuà...
Sol·licitud de papereres per reciclar paper o envasos
Sol·licitud de papereres per reciclar paper o bé reciclar envasos.
Sol·licitud de participació com a empresa/entitat expositora a les Fires de Maig Tramitació online amb certificat
La sol.licitud de participació com a empresa o entitat expositora a les Fires de Maig de Vilafranca amb les condicions de participació en quant a superfície de l'espai contractat i ubicació dins el...
Sol·licitud de publicacions
El Servei de Cultura s'encarrega de distribuir a les llibreries i portar el control de les vendes de les publicacions editades per l'Ajuntament.
Sol·licitud de recollida de piles Tramitació online
Els comerços que venen piles poden sol·licitar el buidatge del contenidor de piles, si prèviament han sol·licitat un contenidor de piles.  
Sol·licitud de recursos o activitats del Pla Salut, Escola i Comunitat Tramitació online
El Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestiona les demandes de la comunitat educativa de Vilafranca, (professorat; les Associacions de Famílies i Alumnes, AFA; consells escol...
Sol·licitud de reserva d'espais a l'Edifici de l'Enològica
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a través del Servei de Promoció Econòmica ofereix a les empreses i a les entitats que desitgin realitzar algun esdeveniment espais (sala d’actes, aules i sal...
Sol·licitud de subvenció per l'organització d'activitats puntuals relacionades amb les activitats físiques i l'esport, pel curs 2018-2019.
Es objecte d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades i persones físiques que programin i executin activitats puntuals relacionades am...
Sol·licitud de subvenció per la participació amateur en competicions esportives d'alt nivell durant el curs 2018-2019.
Es tracte de concedir ajuts i subvencions a les entitats privades i persones físiques que participin en competicions esportives d'alt nivell, sense ànim de lucre i en condicions d'amateur, durant e...
Sol·licitud de suspensió d'execució de contracte. Tramitació online amb certificat
Els contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva l'execució dels quals esdevingui impossible com a conseqüència del COVID-19, resten automàticament suspesos.  ...
Sol·licitud de tala/poda i afectació d'arrels de l'arbrat
Sol.licitud de la tala,poda i afectació d'arrels d'un o més arbres situats a la via pública o en una propietat particular
Sol·licitud de targeta de recàrrega de vehicles elèctrics
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès disposa d'un punt de recàrrega a l'aparcament en superfície ubicat al c/ Camp del Cellerot (al costat de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i de l'estació d'au...
Sol·licitud del carnet de préstec biblioteca Tramitació online
El carnet de préstec permet emportar-se a casa fins a sis llibres per a un període de vint-i-un dies i tres discs compactes, dos vídeos o DVD's i tres revistes, per un període de set dies. El serve...
Sol·licitud exposició Sala dels Trinitaris
La Sala dels Trinitaris és l'espai expositiu que acull mostres d'art contemporani de creació jove, d'artistes locals o bé d'artistes foranis consagrats.  
Sol·licitud exposició capella de Sant Joan
La Capella Sant Joan és una sala d'exposicions destinada a acollir exposicions de gran format i de caràcter divulgatiu organitzades per entitats de la ciutat i per diferents institucions públiques ...
Sol·licitud exposició sala d'actes de l'escorxador
Sala d 'exposicions que acull mostres de petit format de caràcter divulgatiu organitzades per entitats de la ciutat i diferents institucions públiques i privades.  
Sol·licitud i justificació d'ajut per activitats relacionades amb la salut
Convocatòria per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades sense ànim de lucre, la missió fonamental de les quals estigui relacionada amb la salut de les persones, en l'àmbit de ...
Sol·licitud per Processos Selectius a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Instància) Tramitació online amb certificat
Model per la presentació de candidatures pels processos selectius de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Sol·licitud per realitzar cremes agrícoles
Mentre duri l'estat d'alarma pel COVID-19, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha habilitat un canal a la seva pàgina web per tal que aquelles persones que necessitin reali...
Sol·licitud per reservar barbacoes i taules de pícnic a la muntanya de Sant Jaume Tramitació online
Sol·licitud per a la reserva de barbacoes i/o taules de pícnic a la muntanya de Sant Jaume. El preu per a la utilització de les taules/taulons, barbacoes o per la compra de llenya queda regulat seg...
Sol·licitud proposta d'informe d'Integració Social.INF03
Informe d'esforç d'integració per a la renovació de residència temporal i la modificació de residència per circumstàcies excepcionals a residencia i treball. 
Sol·licitud recollida de mobles i estris vells Tramitació online
Servei de recollida de mobiliari de casa en general i electrodomèstics. No es poden deixar runes, sanitaris ni escombraries.
Sol·licitud targeta d'aparcament per persones amb discapacitat
La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document acreditatiu del dret de les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a ...
Substituir el nom per l'equivalent en català
Per traduir el nom d'una persona a l'equivalent català, n'hi ha prou amb una simple manifestació davant la persona encarregada del Registre Civil.
Subvencions per activitats culturals o festives
Convocatòria per concedir ajuts i subvencions per fer activitats culturals o festives.  Hi ha tres convocatòries: Primer període: Activitats realitzades de l'1 de gener fins al 30 d'abril...
Targeta acreditativa del grau de discapacitat
Es tracta d'una targeta que permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residència habitual a Catalunya, acreditar el seu grau d'incapacitat. Substituirà els certificats acred...
Torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius, i instal·lacions d'aigua calenta sanitària d'alt risc de legionel·losi: Certificats de manteniment Tramitació online amb certificat
Els titulars de torres de refrigeració, condensadors evaporatius o instal·lacions d'aigua calenta sanitària d'alt risc, d'acord amb l'article 21.2 del Decret 352/2004, pel qual s'estableixen les co...
Torres de refrigeració i/o condensadors evaporatius: altes, baixes i/o modificacions Tramitació online amb certificat
Els titulars d’aquest tipus d’instal·lacions són els responsables d’aplicar o contractar els serveis necessaris per aplicar un programa de manteniment i control periòdic.  També estan obligats...
Transmissió de les autoritzacions dels llocs de venda dels mercats de venda no sedentària Tramitació online amb certificat
D'acord a la Llei 18/2018, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, les autoritzacions de venda són transmissibl...
Transmissió de les parades dels mercats municipals Tramitació online amb certificat
Sol·licitar una transmissió de la llicència o concessió d'un lloc de venda als mercats municipals de Vilafranca (La Carn o Sant Salvador). Cal fer-ho d'acord a l'establert al reglament.
Transmissió de llicència de taxi
Per traspassar una llicència de taxi cal una autorització de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. La transmissió pot ser a favor d'una persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, ...
Trobada de joves que organitza la xarxa de ciutats agermanades amb Bühl
Trobada de joves que organitza la xarxa de ciutats agermanades amb Bühl.  Enguany, el campament tindrà lloc a Schkeuditz (Alemanya) del 3 al 10 d’agost, i va dirigit a joves d’entre 15 i 17 an...
Volant d'empadronament. Tramitació online amb certificat
És un document de caràcter informatiu emès per l'Ajuntament que serveix per acreditar en les tramitacions de procediments administratius, la residència i domicili habitual d'una persona tal i com c...
Volant de convivència. Tramitació online amb certificat
És un document de caràcter informatiu emès per l'Ajuntament que serveix per acreditar en les tramitacions de procediments administratius, la residència i domicili habitual d'una persona així com le...
Xarxa de mediació per al lloguer social
La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat social d'habitatge per  a incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats per atendre necessitats de la població amb ingressos baixos.

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358


Segueix-nos a :