Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits > Activitat Normativa > Ordenances Fiscals
Administració Oberta

Ordenances de tributs, preus públics i altres ingressos

Arxius disponibles en format pdf


OF-Relació d'Ordenances Fiscals 2020

OF00-Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

OF01-Ordenança Fiscal General de Contribucions Especials.

OF02-Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions dels ciutadans i les empreses, a través dels sotmetiment a prèvia llicència, comunicació o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques.

OF04-Taxa pel servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal.

OF05-Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme.

OF06-Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

OF07-Taxa per la retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, abandonats o estacionats defectuosa o abusivament a la via pública.

OF08-Taxa per expedició de documents administratius.

OF09-Taxa per prestació de serveis dels mercats municipals.

OF10-Taxa per la reposició de paviment asfàltic, d'obertura de sondatges o rases a la via pública, així com de les vorades i voreres que s'haguessin modificat per a guals i danys a l'arbrat i espais verds.

OF11-Taxa per la prestació de serveis vinculats a la concessió d'ús d'estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató.

OF12-Taxa per entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiu.

OF13-Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública.

OF14-Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.

OF15-Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic i indústries de carrer.

OF16-Taxa per utilització d'instal·lacions, materials i estris municipals.

OF17-Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a l'Ajuntament.

OF18-Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

OF19-Preu públic per escolarització en llars d'infants municipals.

OF20-Preu públic per prestacions de serveis en instal·lacions esportives municipals.

OF22-Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el teatre municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per la regidoria de Cultura o l'Ajuntament de Vilafranca.

OF23-Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin a l'Auditori Municipal.

OF24-Preu públic per serveis d'hostaleria a l'Alberg Municipal.

OF25-Preu públic per la prestació de serveis en el Centre Àgora.

OF26-Impost sobre béns immobles.

OF27-Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

OF28-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

OF29-Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

OF30-Impost sobre activitats econòmiques.

OF31-Tarifes del servei de subministrament d'aigua potable i servei de clavegueram.

OF32-Preu públic per prestació de serveis en el Pavelló Firal Municipal.

OF33-Preu públic per assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals i per l'organització de cursos, cursets, seminaris, jornades organitzats pels serveis municipals.

OF34-Preu públic per assistència a l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de l'Institut Municipal de Formació.

OF35-Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

OF36-Taxa per serveis especials de la Policia Local.

OF37-Taxa per la inspecció sanitària per als comerços minoristes, establiments i serveis d'àmbit municipal que desenvolupin activitats que puguin suposar un risc a la salut pública.

OF38-Taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades.

OF39-Taxa per la utilització dels horts municipals.

OF40-Preu públic per assistència a l'escola municipal d'art Arsenal de l'Institut Municipal de Formació.

OF41-Preu públic per assistència a l'escola de formació professional d'enoturisme de Catalunya de l'Institut Municipal de Formació.

OF42-Índex alfabètic de les vies públiques.

Pàgina inicial de Tràmits

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358


Segueix-nos a :