Administració Oberta - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Traducció no oficial gentilesa de Google

Ets a: Inici > Tràmits
Administració Oberta
Benvingut a l'Administració Oberta de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
L'Ajuntament posa a la vostra disposició un nou entorn de comunicació per tal de poder consultar i realitzar tràmits amb l’administració, obtenir les dades disponibles al padró d’habitants i consultar l'estat de les vostres tramitacions sense necessitat de desplaçar-vos.

Des del menú de l'esquerra podreu accedir ràpidament a tots els tràmits agrupats per temes i també podreu accedir a la secció "la meva carpeta".

Clauer IDCAT
DNI Digital
Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
     Per poder accedir a algunes d'aquestes informacions, és necessari que disposeu d'un certificat digital vàlid. L'Ajuntament de Vilafranca admet, entre d'altres, els certificats digitals expedits per les entitats següents:

- idCat (CatCert - Agència Catalana de Certificació)

- DNIe (DNI electrònic)

- FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - CERES)

- Llistat d'entitats certificadores admeses per l'Ajuntament

Si no disposeu de cap d'aquests certificats podeu demanar gratuïtament a l'Ajuntament el certificat digital idCAT.

Identifica't

Tràmits destacats

Presentació de sol·licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància) Tramitació online amb certificat
El registre d'entrada consisteix en la inscripció d'un document adreçat a l'ajuntament.  L'acte del registre d'entrada deixa constància de la data de recepció de l'escrit. La persona inte...
Actes a la via pública
Tota entitat de Vilafranca que vulgui realitzar un acte o activitat a la via pública haurà de demanar prèviament un permís municipal per a realitzar l'acte.   
Bases per al concurs públic d'ajuts a les entitats animalistes de Vilafranca. 2018
És objecte d’aquestes bases regular el concurs públic anual de concessió d’ajuts i subvencions a les entitats privades sense ànim de lucre, que portin a terme activitats destinades a treballar per ...
Calendari laboral 2018
Les festes laborals a Catalunya i Vilafranca del Penedès durant el 2018 seran les següents:  - 1 de gener (Any Nou) - 6 de gener (Reis) - 30 de març (divendres Sant) - 2 d'...
Cens d'animals de companyia: alta, baixa o modificació
Aquest registre és imprescindible per conèixer el nombre d'animals de companyia de la ciutat per al control de les zoonosis (malalties que es poden transmetre dels animals a les persones). També és...
Consulta pública prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament. Tramitació online amb certificat
Amb caràcter previ a l'elaboració d'una norma reglamentària o ordenança municipal, o de la seva modificació, es realitzarà una consulta pública, a través del portal web de l'Administració, per tal ...
Convocatòria d'ajuts econòmics a l'escolarització pel curs 2018-2019
Amb l'objectiu que cap alumne quedi al marge de les activitats o el funcionament quotidià de les escoles i instituts (colònies, sortides pedagògiques, adquisició de llibres o material, piscina...) ...
Dret d'accés a la informació pública Tramitació online amb certificat
A través d'aquest tràmit podreu exercir el dret d'accés a la informació pública, en compliment d'allò que es disposa a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú...
FUE. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats.
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent tí...
FUE. Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva re...
FUE. Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic.
Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús, directament o indirecta,  a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de tempor...
FUE. Comunicació prèvia d'obertura.
Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc.  Les activitats econòmiques de baix risc só...
FUE. Consulta prèvia de classificació de l'activitat.
Aquest tràmit permet a les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, fer una consulta sobre la classificació d'aquesta i, per tant, de la tramitació administrativa municipal que li ...
FUE. Declaració responsable d'obertura. Tramitació online amb certificat
Les activitats innòcues són les activitats que, amb caràcter general, per les seves característiques no produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguret...
FUE. Declaració responsable en matèria de salut alimentària.
És el règim d'intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establer...
FUE. Informe previ en matèria d'incendis.
És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendi...
FUE. Llicència ambiental per a activitats (annex II de la LPCAA)
Aquelles persones (físiques o jurídiques) que es disposin a exercir una activitat comercial o industrial, classificada a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambi...
FUE. Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats.
És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics...
Inscripció a la hackató:“Com desenvolupar el servei carsharing entre el públic particular?” Tramitació online
El servei de Promoció Econòmica organitza un hackató en el marc de l’ecosistema d’innovació per un “Penedès Sostenible i Saludable”.   Es tracta d’un taller dirigit per experts en innovac...
Inscripció al Directori de l'Ajuntament. Tramitació online amb certificat
És una eina d'informació sobre equipaments, comerços, serveis i professionals que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès posa a disposició de la ciutadania. La informació continguda en aquest direc...
Llicència d'obres majors
S'entén com a obres majors, les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta o que impliquin una modificació de l'estructura o el volum de l'edifici.  ...
Llicència d'obres menors
S'entén com a obres menors, qualsevol obra que no modifiqui la disposició interior i exterior d'un immoble. També inclou les llicències per a la col·locació de cartells, tanques de propaganda ...
Llicència per a la tinença d'animals perillosos: obtenció o renovació
Totes les persones que són propietàries o bé passegen un gos de raça considerada potencialment perillosa cal que disposin d'aquesta llicència.
Ocupació de la via pública - tall de carrer Tramitació online amb certificat
Es refereix a tota ocupació de via pública o tall de la circulació de vehicles (parcial o total), relacionat amb obres, càrregues i descàrregues o trasllats.
Ocupació de la via pública - taules i cadires. Tramitació online amb certificat
Autoritzar l'ocupació de la via pública a precari per a la instal.lació de taules i cadires que pertanyin a un determinat establiment de restauració.
Preinscripció Jove Activa't 2018-2019 Tramitació online
Activació i dinamització dels joves en la recerca activa de feina mitjançant accions diverses amb els propis beneficiaris/àries i amb el teixit empresarial del territori.  Desenvolupament...
Preinscripció a les activitats formatives de l'Escola de Formació Professional d'Enoturisme de Catalunya. Tramitació online
L'Escola de Formació Professional d'Enoturisme de Catalunya organitza, per a tothom que estigui interessat/da, activitats formatives relacionades amb les activitats enoturístiques i pensades per do...
Presentació de queixes i/o suggeriments Tramitació online
La ciutadania pot presentar davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'ajuntament totes aquelles queixes i/o suggeriments que estimi adients i que no tinguin res a veure amb denúncies ni gestions ad...
Realització d'obra menor en règim d'assabentat. Tramitació online amb certificat
Per a fer determinats tipus d'obres menors es substitueix la necessitat d'obtenir la  Llicència Urbanística, per una Comuniació Prèvia de la persona interessada a l'ajuntament.  Poden tra...
Sol.licitud d'ajut i subvencions a entitats privades de l'àmbit de l'atenció social a les persones
Convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions (mitjançant convenis) a les entitats privades que programin i executin activitats en l’àmbit de l’atenció social a les persones (infànc...
Sol.licitud de subvenció per a promoció de l'esports de base amateur, durant el curs 2018/2019.
Es objecte d'aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats esportives inscrites en el registre municipal d'entitats ciutadanes, que promocionin acti...
Sol.licitud de subvenció per l'organització de grans esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic per la ciutat, pel curs 2018/2019.
Es objecte d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades, persones físiques i societats que programin i executin grans esdeveniments espo...
Sol·licitud d’habitatge de lloguer amb serveis per a la gent gran de la Fundació Amàlia Soler
Els pisos de lloguer amb serveis són una alternativa a la necessitat d’habitatge per a persones grans amb dificultats.  La promoció d’habitatges de lloguer amb serveis del carrer Migdia número...
Sol·licitud d'ajut per activitats relacionades amb la salut 2018
Convocatòria per a la concessió d'ajuts i subvencions (mitjançant conveni) a les entitats privades sense ànim de lucre, la missió fonamental de les quals estigui relacionada amb la salut de les per...
Sol·licitud d'ajuts i subvencions per a projectes de solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2018
Convocatòria per a la concessió d'ajuts i subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització promoguts per ONG's de Vilafranca del Penedès. 
Sol·licitud d'ajuts per la taxa de recollida d'escombraries, pel rebut de l'aigua i per l'IBI de l'any 2018.
Les persones pensionistes, jubilades o treballadors/es en situació d'atur forçós poden demanar una reducció en l'IBI, la taxa d'aigua i la gratuïtat en el cas de la taxa d'escombraries, sempre i qu...
Sol·licitud de Primera Acollida
L'acollida és la primera etapa on la persona nouvinguda o retornada inicia el procés d'integració dins de la nostra societat.  El Servei d'Acolllida s'organitza en accions formatives i in...
Sol·licitud de certificat idCAT.
L'idCAT és un identificador digital que garanteix l'identitat de les persones a internet, està emès per l'Agència Catalana de Certificació i és lliurat per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès co...
Sol·licitud de convivència i/o mediació.
Cal anar a l' OAC de l' Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Sol·licitud de recursos o activitats del Pla Salut, Escola i Comunitat 2018-2019 (Educació infantil i primària). Tramitació online
El Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestiona les demandes de la comunitat educativa de la nostra vila (professionals, les AMPA, consells escolars, etc.) en matèria de recur...
Sol·licitud de recursos o activitats del Pla Salut, Escola i Comunitat 2018-2019 (educació secundària). Tramitació online
El Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestiona les demandes de la comunitat educativa de la nostra vila (professionals, les AMPA, consells escolars, etc.) en matèria de recur...
Sol·licitud de recursos o activitats del Pla Salut, Escola i Comunitat 2018-2019 (àmbit comunitari - AMPA i famílies) Tramitació online
El Servei de Salut de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès gestiona les demandes de la comunitat educativa de la nostra vila (professionals, les AMPA, consells escolars, etc.) en matèria de recur...
Sol·licitud de subvenció per l'organització d'activitats puntuals relacionades amb les activitats físiques i l'esport, pel curs 2018-2019.
Es objecte d’aquesta convocatòria el concurs públic per a la concessió d'ajuts i subvencions a les entitats privades i persones físiques que programin i executin activitats puntuals relacionades am...
Sol·licitud de subvenció per la participació amateur en competicions esportives d'alt nivell durant el curs 2018-2019.
Es tracte de concedir ajuts i subvencions a les entitats privades i persones físiques que participin en competicions esportives d'alt nivell, sense ànim de lucre i en condicions d'amateur, durant e...
Sol·licitud de targeta de recàrrega de vehicles elèctrics
Vilafranca del Penedès disposa d'un punt de recàrrega a l'aparcament en superfície ubicat al c/ Camp del Cellerot (al costat de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès i de l'estació d'autobusos). &...
Sol·licitud recollida de mobles i estris vells Tramitació online
Servei de recollida de mobiliari de casa en general i electrodomèstics. No es poden deixar runes, sanitaris ni escombraries.

Tràmits més consultats

Presentació de sol·licituds i altres documents dirigits a l'Ajuntament de Vilafranca (Instància) Tramitació online amb certificat
El registre d'entrada consisteix en la inscripció d'un document adreçat a l'ajuntament.  L'acte del registre d'entrada deixa constància de la data de recepció de l'escrit. La persona inte...
Volant d'empadronament. Tramitació online amb certificat
És un document de caràcter informatiu emès per l'Ajuntament que serveix per acreditar en les tramitacions de procediments administratius, la residència i domicili habitual d'una persona tal i com c...
Preinscripció i matriculació a les llars municipals d'infants pel curs 2018-2019. Tramitació online
Per obtenir plaça en una de les quatre llars municipals de Vilafranca ( Enxaneta, El Parquet, Lola Anglada i Sol Solet ) primer de tot s'ha de fer la sol·licitud d'admissió, que és la preinscripció...
Inscripció a activitats formatives de Promoció Econòmica Tramitació online
El Servei de Promoció Econòmica organitza per a empreses, emprenedors i professionals diferents activitats formatives pensades per donar als assistents els instruments necessaris per desenvolupar c...
Preinscripció a l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, pel curs 2018-2019. Tramitació online
L'objectiu de l'Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet és inspirar en els seus alumnes, tant petits com grans, l'amor per la música i la necessitat de relacionar-s'hi al llarg de la vida, ja s...

© 2007 Ajuntament de Vilafranca del Penedès
C/ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938920358


Segueix-nos a :