Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Habitatge amb Protecció Oficial (HPO)

Per accedir a un HPO -Habitatge amb Protecció Oficial- és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol•licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. 
Una vegada inscrites, poden participar en els processos d'adjudicació aquelles persones sol•licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.
El Registre de Sol•licitants, previst a la Llei del dret a l'habitatge, té com a finalitat:

 • Facilitar els processos d’adjudicació i de transmissió d'habitatges protegits.
 • Garantir la màxima transparència en tots els processos.
 • Informar sobre la necessitat real d'habitatge a cada municipi.

Què és el registre?^

És un registre públic, administratiu, compost pels registres propis dels ajuntaments que es puguin arribar a constituir i pel registre de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Té caràcter permanent, sense terminis per tramitar-hi la sol·licitud d’inscripció, i s’hi pot inscriure qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, en qualsevol moment i a través de qualsevol dels canals disponibles.

Les finalitats d’aquest registre són les de proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial, així com les de facilitar i agilitzar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos. 
La inscripció en el Registre té una vigència d'un any. 

Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya

Requisits per inscriure's^

S'hi pot inscriure qualsevol persona que compleixi els següents requisits: 

 • Ser major d'edat o estar emancipat.
 • No disposar d'habitatge o tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret 106/2009 de 19 de maig.
 • Estar empadronada en un municipi de Catalunya (com a mínim la persona que figura com a sol•licitant).
 • Complir el límit d'ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d'aquests habitatges.
 • No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes a la normativa vigent.
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol•licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Requisits i documentació

Tramitació^

La inscripció es pot realitzar presencialment  o a través d'Iinternet: 

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL: l'interessat/ada ha d'emplenar el full de sol•licitud i la declaració responsable (Document adjunt), juntament amb la documentació necessària i lliurar-lo a l'Oficina Local d’Habitatge.
Documentació necessària: 

 • Fotocòpia compulsada o original del DNI /o NIE de totes les persones majors d'edat que figurin a la sol•licitud.
 • Fotocòpia compulsada o original del Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable. 
 • Volant històric d’empadronament, en el cas de persones cosol•licitants no empadronades a Vilafranca.
 • Fotocòpia compulsada o original de la documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (fotocòpia de la declaració de la renda o  fotocòpia del certificat d'ingressos o de la pensió, etc.)
 • Fotocòpia compulsada o original de la resta de documentació addicional que cal aportar depenent en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar fotocòpia del conveni regulador i de la sentència que l'aprova; en el cas de persones amb alguna discapacitat, documentació que ho acrediti, etc.

INSCRIPCIÓ PER INTERNET: la persona sol•licitant pot inscriure's directament a través del web https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp, però caldrà que, posteriorment, imprimeixi  l'imprès de sol•licitud generat, que haurà de signar i lliurar a l'Oficina Local d’Habitatge juntament amb la documentació necessària, per tal que facin el registre d’entrada.

Un cop tramitada la petició, la persona interessada rebrà per correu la resolució de la inscripció en el registre.

El/la sol·licitant queda obligat/da a notificar qualsevol canvi que es produeixi en relació a les dades facilitades en el moment de la seva inscripció.

Adjudicació^

Informació dels processos d’adjudicació en curs en què participen els ciutadans i les ciutadanes inscrits al RSHPO i que compleixen els requisits fixats a les bases de cadascuna de les convocatòries d’acord amb la tipologia escollida.

Procediments d’adjudicació

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici