Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PEEU Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència

Són prestacions econòmiques d'urgència Social, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la doble finalitat de les quals és possibilitar:

- La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.

- L'accés a un nou habitatge, per pèrdua de l’habitatge habitual.

- S’atorguen fruit d’una mediació social i seguiment de caràcter personal i es concedeixen a fons perdut.

A qui va dirigit^

A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a la Resolució TER/4481/2023, de 21 de desembre, i que es trobin en risc d’exclusió social.

No poden accedir a aquestes prestacions: 

  • Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges propietat o que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com els de qualsevol administració pública en general.
  • Les persones que han rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i, no l’han acceptada, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l’ajut. 
  • Les persones que tenen dret al lloguer social obligatori d’un gran tenidor d’habitatges, com alternativa adequada a la seva situació, llevat causa justificada.
  • La persona titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre que tingui algun dels vincles següents: 
  • Parentiu per vincle de matrimoni o altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores o socis o partícips de les entitats que actuïn com a arrendadors.

Modalitats^

a) Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.

PEEU Deute hipotecari (PFD)

b) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer.

PEEU Deute lloguer (PFD)

c) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge.

PEEU Pèrdua habitatge (PDF)

Requisits d'accés i inici del tràmit^

A la RESOLUCIÓ TER/4481/2023, de 15 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i el procediment per concedir-les.

L’inici del tràmit es formalitza al Serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Vilafranca.

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici