Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

La Policia Local fa una campanya de control dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a Vilafranca del Penedès

19 de gener de 2021

El passat 2 de gener va entrar en vigor el Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, que modifica el Reglament General de Circulació i el Reglament General de Vehicles, en matèria de mesures urbanes de trànsit, que defineix els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com a vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. La proliferació d’aquests vehicles en zones urbanes, en particular dels patinets elèctrics, ha irromput com un nou factor de risc en la mobilitat.

Tenint en compte que la presència d’aquests vehicles pot comportar conflictes de seguretat viària en la seva interacció amb la resta d’usuaris de la mobilitat, la Policia Local de Vilafranca realitzarà una campanya de control de les conductes de risc que puguin suposar perill per a la seguretat dels altres usuaris de la via, sempre tenint en compte la regulació aplicable vigent. Aquesta campanya ha començat aquest dilluns i durarà fins al proper diumenge 24 de gener.

Cal tenir en compte que els patinets, com qualsevol altre vehicle, tenen prohibida la seva circulació per voreres i zones de vianants i tampoc poden circular per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies i túnels urbans. Els VMP hauran de disposar del certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigits a la normativa i de la seva identificació d’acord amb allò establert al seu Manual de Característiques.

Amb caràcter general, als conductors dels VMP se’ls hi aplica totes les obligacions establertes al Reglament General de Circulació (RGC) estableix per als conductors de vehicles. Entre d’altres:

  • Tenen prohibida la circulació de tot tipus de vehicles per voreres i zones de vianants. La sanció que correspon és de 200€.
  • Estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu es trametrà la corresponent denúncia. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.
  • Es podrà denunciar la utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP amb la imposició d’una sanció de 200€.
  • Es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles d’un número de persones transportades superior al de les places del vehicle. Per tant, en el cas que circulin dues o més persones en un VMP es podrà imposar una denúncia que comporta una sanció de 100€.
  • No es podran utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP. La sanció per aquesta infracció és de 200€.
  • En el cas que es circuli amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, i l’agent constati que el vehicle no disposa de llum ni l’usuari porta roba o elements reflectants que permetin la seva visibilitat per als altres conductors, es podrà sancionar amb una multa de 200€.
  • Als VMP els és d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments previstos per a qualsevol altre vehicle.
  • A les infraccions fetes per menors d’edat conduint un VMP és aplicable el que estableix la llei referent al fet que, quan l'autoria dels fets comesos correspongui a un menor de 18 anys, han de respondre solidàriament amb ell de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Montfort, ha celebrat l’entrada en vigor de la nova normativa que obliga a circular per la calçada aquets tipus de vehicles, a banda d’altres restriccions, “deixant la resta d’espais públics per a la tranquil·litat i seguretat dels vianants. Esperàvem la normativa de fa temps i, de fet, no havíem modificat la nostra Ordenança de circulació pendents que sortís la normativa estatal”.

El regidor ha reconegut que tant les associacions de veïns com molts ciutadans a títol individual “ens havien fet arribar la seva queixa i preocupació per la circulació d’aquest tipus de vehicles per espais destinats a vianants, causant perill especialment per als col·lectius més vulnerables com les persones grans, infants o persones amb mobilitat reduïda. L’actitud incívica de molts conductors circulant a tota velocitat per voreres o illes de vianants, per les calçades contra direcció, travessant passos zebra a tota velocitat, o amb auriculars o sense llums, agreujava la situació”.

Finalment, Joan Manel Montfort ha explicat que, tot i que ja s’han interposat diverses denúncies contra conductors que incompleixen aquesta nova normativa, “s’ha muntat  aquesta campanya específica de control exhaustiu perquè encara hi ha conductors que la infringeixen, malgrat l’àmplia difusió que se n’ha fet a tots els mitjans d’abast general”.

pujar inici