Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

La Policia Local farà una campanya intensiva de control de la circulació de VMP i bicicletes per Vilafranca

25 de octubre de 2022

La Policia Local de Vilafranca està realitzant durant tota aquesta setmana una campanya intensiva de control de la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), sobretot patinets, i de les bicicletes a la ciutat.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Manel Montfort, i l’inspector en cap de la Policia Local, Albert Romero, han presentat en roda de premsa les accions de la campanya que, d’una banda, comportarà més presència policial per controlar les infraccions dels conductors d’aquests vehicles i, pel altra banda, la difusió a les xarxes socials de la normativa que afecta específicament els VMP, sobretot patinets majoritàriament elèctrics, que és el vehicle que ha irromput amb més força com un nou factor de risc en la mobilitat. Les conductes de risc i temeràries de determinats conductors de VMP i també de bicicletes atempten contra la seguretat dels altres usuaris de l’espai públic, sobretot en voreres i zones de vianants. El regidor Montfort ha assenyalat la importància de les campanyes de control, “perquè és un vehicle que ha proliferat molt i de vegades se’n fa un ús incorrecte. L’any passat la Policia Local de Vilafranca va imposar un total de 153 sancions a conductors de VMP i durant aquest 2022, fins al més d’agost, ja n’eren 90”. 

Roda de premsa

Cal recordar que la modificació del Reglament General de Circulació i el Reglament General de Vehicles, en vigor des del gener de 2021, defineix el VMP com a vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar una velocitat màxima per disseny d’entre 6 i 25 km/h. Només poden tenir un seient si estan dotats de sistema d’auto-equilibrat.

Com qualsevol altre vehicle tenen prohibida la circulació per voreres i zones de vianants i tampoc poden circular per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies i túnels urbans.
Els VMP hauran de disposar del certificat de circulació i als conductors se’ls hi apliquen totes les obligacions que la legislació de trànsit estableix per als conductors de vehicles. Per tant se’ls hi poden controlar les condicions de circulació, les parades i els estacionaments efectuats, els elements de protecció i el consum d’alcohol i drogues, entre d’altres.

Específicament els conductors de VMP:
•    Poden circular per carrils bici i zones 30, però tenen prohibit circular per voreres i zones de vianants. La sanció per aquesta infracció és de 200€. 
•    Estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si es sobrepassa la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat, es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.
•    Es podrà denunciar la utilització de dispositius de telefonia mòbil ni auriculars connectats a receptors o reproductors de so durant la conducció d’un VMP, amb la imposició d’una sanció de 200€.
•    Es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles d’un número de persones transportades superior al de les places del vehicle. Per tant, en el cas que circulin dues o més persones la sanció pot ser de 100€.
•    Han de portar casc. La multa per no portar-lo és de 200 € i comporta la immobilització del vehicle.
•    En circulació nocturna, el VMP ha de portar llum i l’usuari ha de portar roba o elements reflectants que permetin la seva visibilitat per als altres conductors. La infracció està tipificada amb una sanció de 200€.
•    En cas que les infraccions siguin comeses per menors de 18 anys, han de respondre solidàriament amb ell de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre.

Pel que fa als ciclistes, l’Ordenança Municipal de Circulació diu que:
•    Han de circular preferentment, quan n’hi hagi, pel carril-bici o itineraris senyalitzats, respectant la preferència de pas dels vianants que els travessin.
•    En el cas que no existeixi carril bici o itineraris senyalitzats, les bicicletes podran circular, excepte en moments d’aglomeració de vianants, per les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres d’amplada i 3 metres d’espai lliure; parcs públics i àrees de vianants; i zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació. Si van per la calçada, circularan el més proper possible a la banda dreta. 
•    En els espais reservats per als vianants:
a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants
b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar el 10 km/h.
c) S’abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants respectant la distància d’un metre de separació.
d) Hauran d’evitar circular a menys d’un metre de les façanes.
e) En els passos de vianants els conductors de bicicletes respectaran la prioritat dels
vianants i adequaran la velocitat a les persones que l’estiguin creuant.
•    Les bicicletes per circular de nit o en condicions de visibilitat reduïda, hauran de disposar de llum de posició a davant i darrera i dispositiu reflector a la part del darrera.
•    Els ciclistes menors de 16 anys d’edat hauran de dur casc de protecció.
•    Es prohibeix conduir i utilitzar aparells o auriculars connectats a reproductors de so i/o utilitzant aparells de telefonia mòbil o qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació es produeixi sense haver d’emprar les mans ni usar casc ni auriculars o instruments similars.

 

pujar inici

Accessibilitat