Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’equip de govern vol posar calendari al desenvolupament dels nous sectors urbanitzables que preveu el POUM

14 de octubre de 2007
Durant l’any de vigència d’aquesta suspensió, l’equip de govern preveu elaborar una proposta d’agenda d’execució del POUM amb una metodologia de treball participativa. La suspensió de la tramitació de plans parcials afecta aquells que no s’hagin presentat com a màxim el dia 30 de setembre passat i comprenen les dues reserves de sòl urbanitzable no delimitat de Domenys i de l’Om, i els sectors de sòl urbanitzable delimitat “Camí i carretera de Moja” (SUD 1), “Mas Rabassa” (SUD 3), “la Pelegrina” (SUD 4), Porroig (SUD 6) i “Marges Alts” (SUD 7).
L’Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve i el regidor d’Urbanisme Francisco Romero han explicat que el POUM, aprovat l’any 2003 amb un ampli consens i elaborat de forma participativa, és un instrument que s’ha mostrat perfectament vàlid, ja que està propiciant un creixement sostenible i compacte de la ciutat. No obstant, l’equip de govern considera que, d’acord amb la realitat i les necessitats actuals, ara és el moment de posar calendari al desenvolupament de nous sectors urbanitzables mitjançant la revisió i actualització de l’agenda del mateix POUM prevista per a dos sexennis. De fet, la normativa del POUM es refereix expressament a la possibilitat de revisar l’agenda cada quatre anys.
Prioritats de l'actuació:
- l’execució dels anomenats Polígons d’Actuació Urbanística situats dins el nucli urbà consolidat, alguns del quals ja estan en estat avançat de tramitació o execució (antiga pinsos CIA, Cinzano, Cal Berger, Pous d’en Rossell, Farinera Almirall, etc), i l’ordenació urbanística de la zona del carrer del Comerç.
- la consolidació dels nous sectors urbanitzats els últims anys i que encara no s’han completat en la seva totalitat (Girada II i Molí d’en Rovira Sud).
- possibilitar un nou Pla d’Habitatge municipal que permeti posar a disposició d’una borsa important habitatge de protecció oficial a Vilafranca. Un component important d’aquest pla ha de ser el desenvolupament del sector de Les Bassetes, propietat de l’INCASOL de la Generalitat, on el POUM preveu que un 40% del sostre edificable sigui destinat a habitatge protegit. El desenvolupament d’aquest sector és d’especial interès perquè ha de permetre, a més l’obtenció de terrenys necessaris per a equipaments, entre ells un nou institut per donar servei a la zona de l’Espirall i la Barceloneta, i perquè ha d’ajudar a completar l’anella viària en direcció a la zona dels Cirerers per descongestionar de trànsit l’avinguda de la Pelegrina. L’INCASOL ja ha iniciat els tràmits per desenvolupar el sector de Les Bassetes.
No es tracta de modificar les previsions en matèria de sòl urbanitzable del POUM ni de perjudicar cap dret o expectativa de dret, sinó de garantir l’existència d’un instrument que permeti a l’ajuntament, d’acord amb criteris objectius, certs i públics, jutjar la conveniència en el temps de les actuacions de desenvolupament del sòl urbanitzable.
Des de l’agenda, que es revisarà durant l’any de suspensió, s’establirà un marc que indiqui en cada moment si esdevé aconsellable el desenvolupament d’un sector de sòl urbanitzable en concret, o bé si pel contrari aquest desenvolupament ha de ser posposat temporalment.
L’equip de govern ha explicat que el procés de revisió de l’agenda, que al final haurà de ser aprovada pel ple municipal, es durà a terme amb celeritat, però assegurant en tot moment el seu equilibri, justificació i racionalitat, i garantint la participació activa dels grups municipals, de les persones i de les entitats. En aquest sentit, està previst endegar un ampli procés de participació ciutadana.

pujar inici

Accessibilitat