Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

La Policia Local fa una nova campanya de control dels vehicles de mobilitat personal

03 de maig de 2021

La Policia Local de Vilafranca del Penedès farà durant aquesta setmana una nova campanya de control i vigilància específica. En aquest cas, serà una campanya d’àmbit territorial català en què es controlarà la conducció dels vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets, els patinets elèctrics, les plataformes d’una roda, de dues rodes o els segways a la ciutat.

La proliferació d’aquests vehicles en zones urbanes ha irromput com un nou factor de risc en la mobilitat. Aquesta nova forma de desplaçar-se ha aparegut als pobles i ciutats de Catalunya per quedar-s’hi.

La seva presència pot comportar conflictes de seguretat viària en la seva interacció amb la resta d’usuaris de la mobilitat. És per això que els agents de la Policia Local controlaran les conductes de risc que atemptin contra la seguretat dels altres usuaris de la via, sempre tenint en compte la regulació aplicable vigent, i les ordenances municipals.

El Reial Decret 970/2020, que va entrar en vigor a principis d’any, defineix el VMP com a vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar una velocitat màxima d’entre 6 i 25 km/h. Només poden tenir un seient si estan dotats de sistema d’auto-equilibrat.

Com qualsevol altre vehicle, tenen prohibida la circulació per voreres i zones de vianants i tampoc poden circular per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies i túnels urbans.

Els VMP han de disposar del certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigits a la normativa i de la seva identificació d’acord amb allò establert al seu Manual de Característiques.

Amb caràcter general, als conductors dels VMP se’ls hi aplica totes les obligacions que la legislació de trànsit estableix per als conductors de vehicles, amb excepció de les previsions establertes únicament per als altres conductors. Es controlarà les condicions de circulació, les parades i estacionament efectuats, els elements de protecció i el consum d’alcohol i drogues, entre d’altres.

En concret, pel que fa als comportaments de circulació dels conductors dels VMP que poden ser objecte de denúncia, són infraccions:

  • Circular per voreres i zones de vianants: D’acord amb l’article 121 del RGC està prohibida la circulació de tot tipus de vehicles per voreres i zones de vianants. La sanció que correspon és de 200€.
  • Alcohol i drogues: Els conductors dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. Si donen un resultat positiu, es trametrà la corresponent denúncia. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle.
  • Telèfon mòbil: Es podrà denunciar la utilització de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d’un VMP, d’acord amb el que estableix l’article 18.2 del RGC, amb la imposició d’una sanció de 200€.
  • Circular dues persones en un VMP: Es podrà denunciar la circulació amb aquests vehicles d’un número de persones transportades superior al de les places del vehicle, d’acord amb l’article 9.1 del RGC. Per tant, en el cas que circulin dues o més persones en un VMP es podrà formular la corresponent denúncia que comporta una sanció de 100€.
  • Auriculars: No es podrà utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so mentre es circula amb un VMP, tal com estableix l’article 18.2 del RGC. La sanció per aquesta infracció és de 200€.
  • Casc i altres elements de protecció: Atès que en l’actualitat no hi ha una regulació d’aquest punt per als VMP en el RGC, de cara al control d’aquests elements de protecció, s’haurà de tenir en compte el que s’estableixi a les Ordenances municipals corresponents. De moment no serà una conducta denunciable en no estar incorporada a les Ordenances Municipals però sí que es recomanarà.
  • Circulació nocturna sense llums ni roba o elements reflectants: En el cas que es circuli amb un VMP de nit o en situacions amb poca visibilitat, i l’agent constati que el vehicle no disposa de llum ni l’usuari porta roba o elements reflectants que permetin la seva visibilitat per als altres conductors, es podrà formular la corresponent denúncia per infracció de l’article 3.1 del RGC, tipificada amb una sanció de 200€.
  • Parades i estacionaments: Als VMP els serà d’aplicació el règim d’infraccions sobre parades i estacionaments de l’article 90 i següents del RGC.
  • Menors d’edat: A les infraccions fetes per menors d’edats conduint un VMP es aplicable el que estableix l’article 82.b) de la LTSV referent a què quan l'autoria dels fets comesos correspongui a un menor de divuit anys, han de respondre solidàriament amb ell de la multa imposada els pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, per motiu de l'incompliment de l'obligació imposada a aquests.

  

pujar inici

Accessibilitat